Link video và đề mục quán năm thứ hai tu kính mừng Phật Đản

Xem nghi thức tu kính mừng Phật Đản tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-kinh-mung-phat-dan-c3750.html

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

2. Văn bạch nghe Pháp/Ngồi thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

a. Văn bạch trước khi nghe pháp/ngồi thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4

b. Văn bạch sau khi nghe pháp/xả thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài)Bồ Tát Hộ Minh nhập thai ứng hiện tám điềm nhiệm màu

II. Ngày 3: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán tưởng công đức tu hành hiếu thuận của Bồ Tát, khiến khi Bồ Tát vừa có ý nhập thai đã làm cho mẹ: được cha yêu quý, được săn sóc, kính quý,…; cảnh giới: thiên nhiên thay đổi, cây cối tốt tươi, đơm hoa kết trái,…; của cải sinh sôi; đất nước tốt đẹp.
2. Sinh khởi tâm hoan hỷ như người ở hoàng cung thuở xưa, tâm ưa thích tán dương, cúng dường của Bồ Tát đã tạo lập.
3. Quán sát lại hoàn cảnh sống của mình: khi mình sinh ra cha mẹ ra sao, hoàn cảnh sống thế nào,…; từ đó, tư duy về công đức hiếu của mình từ kiếp trước, công đức bố thí của mình các kiếp trước.
4. Sinh tâm hổ thẹn và phát nguyện tinh tấn bằng cách tư duy ngay trong hiện tại các việc còn giải đãi khi tu tập và phận sự bố thí.
5. Hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật, nguyện cầu gia hộ cho mình được hoan hỷ cố gắng tu trong mọi hoàn cảnh.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài)Quán chiếu loại trừ tâm bất thiện khi được chỉ lỗi, sách tấn tu Lục Hòa

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán chiếu về thế giới tâm linh trong pháp giới này đã cúng dường, nâng đỡ, bảo hộ khi Bồ Tát đản sinh.
2.
Dành cho nhân dân Phật tử: Phát khởi tâm hộ trì Tam Bảo.
Dành cho Phật tử đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu Lục Hòa: Quán chiếu loại trừ tâm bất thiện, khó chịu khi được chỉ lỗi sách tấn tu Lục Hòa, tăng trưởng tâm biết ơn -> Phát khởi tâm tinh tấn tu Lục Hòa để phát sinh các công đức Ba la mật.
3. Quán chiếu các công đức đã/đang và sẽ tạo lập nhân các sự kiện kỷ niệm Đức Phật đản sinh.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

V. Ngày 7: Lưu Ý
Tùy duyên tu tập lại tụng kinh/nghe pháp/các đề mục quán.

 

 

38,656 lượt xem
01/05/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. D
    D

    Diệu Hương Ngô thị Thúy

    25/05/2023

    Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đứcTam Bảo, tri ân Thầy cùng Đại Tăng, Cô chủ nhiệm ạ 🙏🙏🙏