Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Chính tôi được nghe: Một thuở nọ đức Phật ở nước Ma Già Đà, tại thành Vương Xá trong vườn Trúc Ca Lan Đà. 

Buổi thuyết pháp này đức Phật nói về công đức xuất gia. Ngài nói rằng:
- Nếu người nào cho con trai con gái, đứa ở trai đứa ở gái, hoặc người dân hay chính mình đi xuất gia, công đức ấy thực là vô biên nếu đem tỷ với phước báu của bố thí, dầu có được hưởng phúc đến mười đời trên cõi nhân, cõi thiên cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. 

Tại sao thế? Vì phúc báo bố thí chỉ có hạn định, còn phúc xuất gia không có hạn định, nên không thể bì kịp, hoặc phúc báu trì giới, hoặc phúc của các vị thần tiên có đủ năm phép thần thông, cho đến phúc báu cùng tột của cõi trời Phạm Thiên, đem ví với phước báu xuất gia trong Phật - Pháp cũng không sánh nổi, hơn nữa người xuất gia còn được đạo Niết bàn, nên phước ấy không thể nói bàn cho xiết được. 

Giả như có người nào, xây tháp bằng Thất Bảo, cao tới cõi trời Đao Lợi, công đức ấy cũng chưa bằng cho người đi xuất gia, vì tháp Thất Bảo kia có ngày bị kẻ gian ác ngu si phá hủy. 

Muốn cầu một pháp lành, ngoài Phật Pháp ra không còn pháp gì có thể cao hơn. Cũng tỷ như một trăm người, bị lòa đôi mắt, gặp thầy thuốc chữa lành sáng tỏ, hoặc trăm người bị tội móc mắt gặp được người có sức hùng mạnh cứu thoát, phước cứu hai người nói trên, tuy lớn nhưng không bằng cho một người đi xuất gia. 

... Đại chúng sau khi nghe Đức Phật nói xong, sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành, đảnh lễ rồi lui ra. (3 chuông)

(Nguồn: Trích Kinh Hiền Ngu - Quyển Thứ Tư - Phẩm Thứ Mười Tám: Xuất Gia Công Đức)

 

 

3,778 lượt xem
10/05/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Hồ Sỹ Thạch PD Thạch Đạo Giác

    23/02/2023

    Chúng con thành kính tri ân công đức cao quý vô lượng của Đức Phật (Thái Tử Tất Đạt Đa)