Bài kinh: Bồ Tát Phổ Hiền Quyết Định Được Thọ Ký

Bấy giờ, đức Như Lai Bảo Tạng lại có ý nghĩ rằng:
- Vô số chúng sinh ở đây đều đã đạt được địa vị không còn thối chuyển đối với quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Nay ta sẽ thọ ký cho từng người, đồng thời vì họ mà thị hiện cho thấy tất cả các cõi Phật....
 
Khi ấy, đức Thế Tôn liền nhập Tam-muội Bất thất Bồ-đề tâm. Ngài dùng sức của tam-muội ấy mà phóng ra ánh hào quang lớn, chiếu soi khắp vô số thế giới, khiến cho Chuyển luân Thánh vương cùng với vô số chúng sinh đều được nhìn thấy vô số thế giới của chư Phật.
 
Bấy giờ, trong vô lượng vô biên thế giới khác ở khắp mười phương, mỗi một thế giới đều có các vị Đại Bồ Tát, được ánh hào quang của đức Phật chiếu đến, nương theo oai thần của Phật liền cùng hiện đến chỗ Phật, dùng những phép thần thông biến hóa mà mỗi vị đã đạt được để cúng dường Phật và chư tỳ-kheo tăng. Tất cả các vị đều cúi đầu lễ dưới chân Phật, đi quanh ba vòng cung kính rồi ngồi xuống phía trước, mong muốn được nghe đức Như Lai vì chư Bồ Tát mà thọ ký cho sự thành Phật của từng vị.
 
...Vương tử Mẫn-đồ, liền bạch trước Phật rằng:
- Thế Tôn! Sở nguyện của con là ở ngay nơi thế giới bất tịnh này để tu hành đạo Bồ Tát, lại còn tu sửa trang nghiêm cho mười ngàn thế giới bất tịnh, khiến cho đều được trang nghiêm thanh tịnh giống như thế giới Thanh Hương Quang Minh Vô Cấu. Con cũng sẽ giáo hóa vô số các vị Bồ Tát khiến cho đều được tâm thanh tịnh, không có mọi sự cấu uế. Những Bồ Tát như thế đầy khắp trong cõi thế giới của con, sau đó con mới thành tựu quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.
 
Thế Tôn! Nguyện khi con tu hành đạo Bồ Tát phải vượt trội hơn so với các vị Bồ Tát khác.
 
Thế Tôn! Trong bảy năm qua con đã ngồi ngay ngắn tư duy về những công đức thanh tịnh của chư Phật, Bồ Tát, cùng với đủ mọi công đức trang nghiêm tốt đẹp của các cõi Phật. Khi ấy con liền được thấy đủ mọi sự trang nghiêm của các phép tam-muội, bằng với mười một ngàn môn tam-muội của hàng Bồ Tát tu hành tinh tấn.
 
Thế Tôn! Con cũng nguyện cho các vị Bồ Tát trong tương lai khi tu hành đạo Bồ Tát thảy đều được các phép tam-muội như vậy.
 
Thế Tôn! Nguyện cho con đạt được Tam-muội Xuất ly tam thế thắng tràng. Nhờ sức tam-muội nên thấy được khắp vô lượng vô biên thế giới của chư Phật trong mười phương, tại mỗi thế giới ấy đều có chư Phật hiện tại, lìa khỏi ba đời vì chúng sinh mà thuyết giảng chánh pháp.
 
Thế Tôn! Nguyện cho con đạt được Tam-muội Bất thối. Nhờ sức tam-muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể thấy hết các vị Phật và Bồ Tát số nhiều như những hạt bụi nhỏ, cùng với chúng Thanh văn cung kính vây quanh. Nguyện cho con ở chỗ mỗi một vị Phật ấy đều đạt được Tam-muội Vô y chỉ. Nhờ sức tam-muội nên có thể biến hóa thành những hóa thân, cùng lúc hiện đến chỗ các đức Như Lai nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật để cúng dường lễ bái. Nguyện cho mỗi một hóa thân ấy đều dùng đủ mọi thứ trân bảo quý giá nhất, cùng với các thứ hương hoa, hương phết, hương bột, những âm nhạc nhiệm mầu thù thắng, đủ mọi cách trang nghiêm tốt đẹp để dâng lên cúng dường hết thảy chư Phật.
 
Thế Tôn! Nguyện cho mỗi một hóa thân của con ở chỗ của mỗi một vị Phật đều trải qua số kiếp nhiều như số giọt nước trong biển cả để tu hành đạo Bồ Tát.
 
Nguyện cho con được Tam-muội Nhất thiết thân biến hóa. Nhờ sức của tam-muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể ở trước mỗi một đức Phật mà biết được hết thảy các thế giới của chư Phật nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật.
 
Thế Tôn! Nguyện cho con được phép tam-muội Công đức lực. Nhờ sức của tam-muội nên có thể ở nơi trước mỗi một đức Phật mà hiện đến chỗ của chư Phật nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật, dùng những lời ngợi khen xưng tán vi diệu để xưng tán chư Phật.
 
Thế Tôn! Nguyện cho con được Tam-muội Bất huyễn. Nhờ sức của tam-muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể thấy hết được chư Phật đầy khắp trong vô lượng vô biên thế giới mười phương.
 
Thế Tôn! Nguyện cho con được Tam-muội Vô tránh. Nhờ sức của tam-muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể thấy hết được những thế giới thanh tịnh nhiệm mầu của chư Phật trong hiện tại, quá khứ và vị lai.
 
Thế Tôn! Nguyện cho con được Tam-muội Thủ lăng nghiêm. Nhờ sức của tam-muội nên có thể biến hóa thành thân của chúng sinh địa ngục, vào trong địa ngục thuyết giảng chánh pháp nhiệm mầu cho chúng sinh trong đó, khuyến khích và làm cho họ phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Những chúng sinh ấy được nghe chánh pháp rồi liền nhanh chóng phát tâm Bồ-đề Vô thượng, liền đó mạng chung sinh lên cõi người, rồi tùy nơi sinh ra thường được gặp Phật. Tùy chỗ gặp Phật được nghe thuyết pháp; nghe nhận chánh pháp rồi liền trụ yên nơi địa vị không còn thối chuyển.
 
Đối với tất cả các loài chúng sinh như càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, loài người, loài phi nhân... cho đến chư thiên, rồng, quỷ thần, dạ-xoa, la-sát, tỳ-xá-già, phú-đan-na, già-trá phú-đan-na, đồ-sát, khôi quái, thương giá, dâm nữ, súc sinh, ngạ quỷ... cũng đều như thế, đều khuyến khích giáo hóa, khiến cho phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.
 
Lại có những chúng sinh tùy chỗ sinh ra mà có những hình tướng khác nhau, con nguyện sẽ phân thân hóa thành giống họ, cùng làm những nghề nghiệp như họ, cùng nhận chịu những nỗi khổ, niềm vui như họ. Nguyện cho con biến hóa ra những thân như vậy để tùy theo việc làm mà giáo hóa những chúng sinh ấy.
 
Thế Tôn! Nếu có những chúng sinh dùng các ngôn ngữ khác nhau, nguyện con sẽ có thể tùy theo từng loại ngôn ngữ ấy mà thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho tất cả đều được hoan hỷ. Nhân nơi sự hoan hỷ ấy liền khuyến khích họ phát tâm, trụ yên trong chánh pháp, khiến cho đạt được địa vị không còn thối chuyển đối với quả vị A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.
 
Thế Tôn! Con nguyện sẽ giáo hóa cho tất cả chúng sinh trong mười ngàn cõi Phật, khiến cho được tâm thanh tịnh không còn hết thảy mọi nghiệp tạo tác và các độc phiền não, cho đến dù chỉ một người cũng không để cho bốn thứ ma não hại, huống chi là nhiều người?
 
Nếu như con đã trang nghiêm tốt đẹp cho mười ngàn cõi Phật, khiến được thanh tịnh như thế giới Thanh Hương Quang Minh Vô Cấu của Phật Quang Minh Vô Cấu Tôn Hương Vương, được đủ mọi sự trang nghiêm vi diệu như thế giới ấy, rồi sau đó bản thân con và quyến thuộc sẽ phát những đại nguyện giống như vị Bồ Tát Sư Tử Hương kia.
 
Bạch Thế Tôn! Nếu như sở nguyện của con sẽ thành tựu, được lợi ích bản thân, xin nguyện cho những chúng sinh trong mười ngàn cõi Phật đều được dứt hết mọi khổ não, được tâm nhu nhuyễn, được tâm điều phục, mỗi chúng sinh đều có thể tự ở nơi Bốn cõi thiên hạ của mình mà thấy được đức Phật Thế Tôn hiện đang thuyết pháp. Hết thảy chúng sinh lại tự nhiên có được đủ các loại trân bảo, hương hoa, hương bột cùng với hương phết, đủ mọi thứ y phục, cờ phướn... Mỗi chúng sinh đều dùng những thứ ấy để cúng dường đức Phật. Cúng dường Phật rồi, thảy đều phát tâm Bồ-đề Vô thượng.
 
Bạch Thế Tôn! Nguyện cho con nay sẽ được sức Tam-muội Kiến chủng chủng trang nghiêm, từ xa nhìn thấy hết thảy những việc như thế.’
 
Vương tử vừa nói xong liền đúng như sở nguyện được nhìn thấy tất cả.
 
Khi ấy, đức Thế Tôn khen ngợi vương tử Mẫn-đồ:
- Lành thay, lành thay! Thiện nam tử! Thế giới của ông bao quanh bốn phía có mười ngàn cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, trong đời vị lai lại sẽ giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến cho được tâm thanh tịnh, lại sẽ cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.
 
Thiện nam tử! Do nhân duyên ấy, nay ta đổi tên cho ông là Phổ Hiền. Trong đời vị lai, trải qua số a-tăng-kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, trong khoảng sau cuối của số a-tăng-kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng, về phương bắc của thế giới này, trải qua số cõi Phật nhiều như số cát của sáu mươi con sông Hằng, có thế giới tên là Tri Thủy Thiện Tịnh Công Đức, ông sẽ ở nơi thế giới ấy mà thành tựu quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, hiệu là Trí Cang Hống Tự Tại Tướng Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.
 
Thiện nam tử! Khi ấy, Đại Bồ Tát Phổ Hiền liền cúi đầu sát đất lễ kính đức Phật Bảo Tạng.
 
Bấy giờ, đức Như Lai Bảo Tạng vì Bồ Tát Phổ Hiền thuyết kệ rằng:
 
Đạo sư hãy đứng lên!
Ông đã được như nguyện,
Khéo điều phục chúng sinh,
Khiến cho được nhất tâm,
Vượt qua sông phiền não,
Thoát khỏi mọi điều ác.
Mai sau làm đuốc sáng,
Soi khắp cõi trời, người.

Thiện nam tử! Khi ấy đức Như Lai Bảo Tạng liền vì mười ngàn người ấy mà thọ ký:
- Các thiện nam tử! Khi Bồ Tát Phổ Hiền thành tựu quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, các ông sẽ ở trong mười ngàn cõi Phật thanh tịnh mà Bồ Tát Phổ Hiền đã tu tập trang nghiêm, cùng lúc thành tựu quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, trong đó mỗi một danh hiệu sau, sẽ có một ngàn người thành Phật cùng hiệu là: Trí Sí Tôn Âm Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn; cùng hiệu là Tăng Tướng Tôn Âm Vương; cùng hiệu là Thiện Vô Cấu Tôn Âm Vương; cùng hiệu là Ly Bố Uý Tôn Âm Vương; cùng hiệu là Thiện Vô Cấu Quang Tôn Âm Vương; cùng hiệu là Liên Hoa Hương Trạch Xưng Tôn Vương; cùng hiệu là Ly Pháp Trí Long Vương Giải Thoát Giác Thế Giới Hải Nhãn Sơn Vương.

Lại có năm trăm người thành Phật cùng hiệu là Nhật Âm Vương; cùng hiệu là Nhật Tạng Tôn Vương.
Lại có một trăm lẻ ba người thành Phật cùng hiệu là Công Đức Sơn Tràng.
Lại có một trăm lẻ một người thành Phật cùng hiệu là Long Lôi Tôn Hoa Quang Minh Vương
Lại có một trăm người thành Phật cùng hiệu là Thiện Trí Vô Cấu Lôi Âm Tôn Vương.
Lại có chín mươi người thành Phật cùng hiệu là Tôn Tướng Chủng Vương; cùng hiệu là Vi Diệu Âm.
Lại có tám mươi người thành Phật cùng hiệu là Thanh Tịnh Trí Cần; cùng hiệu là Thắng Tôn Đại Hải Công Đức Trí Sơn Lực Vương; cùng hiệu là Sư Tử Bộ Vương.
Lại có bảy mươi người thành Phật cùng hiệu là Tụ Tập Trân Bảo Công Đức.
Lại có sáu mươi người thành Phật cùng hiệu là Quang Minh Sí Đăng Vương.
Lại có năm mươi người thành Phật cùng hiệu là Trí Hải Vương; cùng hiệu là Na-la-diên Vô Thắng Tạng.
Lại có bốn mươi người thành Phật cùng hiệu là Bảo Tràng Quang Minh Tôn Vương; cùng hiệu là Vô Thượng Bồ-đề Tôn Vương.
Lại có ba mươi người thành Phật cùng hiệu là Đại Lực Tôn Âm Vương; cùng hiệu là Quang Minh Tạng; cùng hiệu là Liên Hoa Hương Lực Tăng.
Lại có hai mươi người thành Phật cùng hiệu là Bất Khả Tư Nghị Vương, cùng hiệu là Phân Biệt Tinh Tú Xưng Vương.
Lại có mười lăm người thành Phật cùng hiệu là Trí Sơn Tràng.
Lại có mười một người thành Phật cùng hiệu là Hiển Lộ Pháp Âm.
Lại có mười người thành Phật cùng hiệu là Ly Âm Quang Minh.
Lại có chín người thành Phật cùng hiệu là Công Đức Pháp Xứng Vương; cùng hiệu là Trí Huệ Quang Minh.
Lại có tám người thành Phật cùng hiệu là Ly Khủng Bố Xứng Vương Quang Minh; cùng hiệu là Âm Thanh Xưng.
Lại có bảy người thành Phật cùng hiệu là Bất Khả Tư Nghị Ý.
Lại có năm người thành Phật cùng hiệu là Lạc Âm Tôn Vương.
Lại có bốn người thành Phật cùng hiệu là Long Tự Tại.
Lại có ba người thành Phật cùng hiệu là Trí Tạng; cùng hiệu là Kim Cang Sư Tử; cùng hiệu là Sư Tử Du Hý.
 
Lại có hai người thành Phật cùng hiệu là Nhật Quang Minh; cùng hiệu là Sơn Công Đức Kiếp; cùng hiệu là Tri Giác Sơn Hoa Vương; cùng hiệu là Công Đức Sơn Trí Giác; cùng hiệu là Trì Giới Quang Minh; cùng hiệu là Thị Hiện Tăng Ích; cùng hiệu là Vô Tận Trí Sơn; cùng hiệu là Bảo Quang Minh; cùng hiệu là Vô Cấu Trí Huệ; cùng hiệu là Sư Tử Xứng; cùng hiệu là Công Đức Biến Vương; cùng hiệu là Vũ Pháp Hoa; cùng hiệu là Công Đức Biến Mãn Đại Hải Công Đức Vương; cùng hiệu là Công Đức Lực Sa-la Vương; cùng hiệu là Vô Lượng Công Đức Đại Hải Trí Tăng.
 
Lại có một người thành Phật hiệu là Giác Tri Tôn Tưởng Vương; hiệu là Vô Lượng Quang Minh; hiệu là Tạo Quang Minh; hiệu là Tăng Ích Sơn Vương; hiệu là Xuất Pháp Vô Cấu Vương; hiệu là Hương Tôn Vương; hiệu là Vô Cấu Mục; hiệu là Đại Bảo Tạng; hiệu là Lực Vô Chướng Ngại Vương; hiệu là Tự Tri Công Đức Lực; hiệu là Y Phục Tri Túc; hiệu là Đức Tự Tại; hiệu là Vô Chướng Ngại Lợi Ích; hiệu là Trí Huệ Tạng; hiệu là Đại Sơn Vương; hiệu là Lực Tạng; hiệu là Cầu Công Đức; hiệu là Hoa Tràng Chi; hiệu là Chúng Quang Minh; hiệu là Vô Ngại Công Đức Vương; hiệu là Kim Cang Thượng; hiệu là Pháp Tướng; hiệu là Tôn Âm Vương; hiệu là Kiên Trì Kim Cang; hiệu là Trân Bảo Tự Tại Vương; hiệu là Kiên Tự Nhiên Tràng; hiệu là Sơn Kiếp; hiệu là Vũ Ngu Lạc; hiệu là Tăng Ích Thiện Pháp; hiệu là Sa-la Vương; hiệu là Trí Huệ Hòa Hợp; hiệu là Trí Sí; hiệu là Hoa Chúng; hiệu là Thế Gian Tôn; hiệu là Ưu-đàm-bát Hoa Tràng; hiệu là Pháp Tràng Tự Tại Vương; hiệu là Chiên-đàn Vương; hiệu là Thiện Trụ; hiệu là Tinh Tấn Lực; hiệu là Tràng Đẳng Quang Minh; hiệu là Trí Bộ; hiệu là Hải Tràng; hiệu là Diệt Pháp Xứng; hiệu là Hoại Ma Vương; hiệu là Chúng Quang Minh; hiệu là Xuất Trí Quang Minh; hiệu là Huệ Đăng; hiệu là An Ẩn Vương; hiệu là Trí Âm; hiệu là Tràng Nhiếp Thủ; hiệu là Thiên Kim Cang; hiệu là Chủng Chủng Trang Nghiêm Vương; hiệu là Vô Thắng Trí; hiệu là Thiện Trụ Ý; hiệu là Nguyệt Vương; hiệu là Vô Thắng Bộ Tự Tại Vương; hiệu là Sa-lân-đà Vương; hiệu là Phạm Tăng; hiệu là Đề-đầu-lại-trá Vương; hiệu là Diêm-phù-âm; hiệu là Sư Tử Tướng; hiệu là Thiện Thú Chủng Vô Ngã Cam Lộ Công Đức Kiếp Vương.
 
Tất cả đều có đủ mười hiệu là Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.
 
Hết thảy các vị Phật này đều trong cùng một ngày, một giờ, mỗi vị ở nơi thế giới của mình mà thành tựu quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Thọ mạng của mỗi vị đều là mười trung kiếp, đều nhập Niết-bàn trong cùng một ngày. Sau khi nhập Niết-bàn rồi, sau bảy ngày chánh pháp sẽ diệt mất.
 
Thiện nam tử! Khi ấy, mười ngàn người cùng hướng về đức Phật Bảo Tạng, cúi đầu làm lễ.
 
Bấy giờ, đức Thế Tôn vì mười ngàn người ấy thuyết kệ rằng:

Long vương hãy đứng lên!
Được kiên cố tự tại,
Phát nguyện lành vô thượng,
Thanh tịnh và hòa hợp,
Dụng ý của các ông,
Gấp rút như gió mạnh,
Tinh tấn và chuyên cần,
Tu học pháp Lục độ,
Đời vị lai sẽ thành,
Tôn quý trong Ba cõi.

Thiện nam tử! Khi ấy, mười ngàn người cùng nghe kệ rồi sinh tâm hoan hỷ, liền đứng lên trước Phật chắp tay cung kính, lễ bái dưới chân Phật rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp.
-
aa
+
4,893 lượt xem
03/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ