Bài hát: Công đức cúng dường Xá Lợi

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Phạm Bá Sản, Phạm Hoàng Trung

Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung

Phối khí: Phạm Bá Sản

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng


Lời bài hát:

Tay cầm nhành hoa thơm ngát
Chúng con dâng lên cúng dường
Cùng với tấm lòng thành kính
Hướng về Đức Thế Tôn
Cúi đầu chúng con đảnh lễ
Quán niệm trong bao kiếp tu hành
Thế Tôn xả thân cầu đạo
Tổn bao tính mệnh chẳng tiếc
Tìm cho ra pháp môn thoát tục
Diệt khổ cho chúng sinh.

Lòng từ của Đức Thế Tôn
Kết tinh lưu xá lợi
Ban bố khắp nhân thiên
Làm ruộng phước điền tươi tốt
Hạnh phúc cho muôn loài.

Phật bảo A Nan cùng đại chúng: “Sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhân gian, được Xá Lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính, lễ bái, cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan! Nếu thấy Xá Lợi của Như Lai thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. A Nan nên biết rằng do nhân duyên trên đây mà Tam Bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sinh”.

“Tứ chúng nhân thiên đem Xá Lợi của Như Lai đựng trong bình thất bảo xây dựng tháp thất bảo để cúng dường Xá Lợi, có thể làm cho chúng sinh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui Niết Bàn.”

Quán niệm trong bao kiếp tu hành
Lòng từ của Đức Thế Tôn
Kết tinh lưu xá lợi
Ban bố khắp nhân thiên
Làm ruộng phước điền tươi tốt
Hạnh phúc cho muôn loài.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,262 lượt xem
15/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ