Xuất gia là "được sống"

"Đi xuất gia" là ta gửi cuộc đời của chúng ta vào đúng chân lý. Chúng ta từ vô lượng kiếp đã gửi cuộc đời của chúng ta vào sự mê lầm và đến kiếp này chúng ta quyết định gửi cuộc đời chúng ta vào chân lý để thành tựu được chân lý. Chúng ta phải tự nhận biết về chính mình như vậy. Đó là một quyết định sáng suốt nhất trong vô lượng kiếp khác chúng ta chưa làm được. Chứ không phải chúng ta là người từ bỏ gia đình để đi tìm một cái gì đó không cao quý. Điều đó thì chúng ta gọi là "con bắt đầu được sống với chân lý, được sống với lý tưởng, còn từ vô lượng kiếp trước là phải sống, bị sống".
_Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài liên quan:

-
aa
+
1,423 lượt xem
23/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ