Thông báo phát động chương trình tu tập Bát Quan Trai giới hồi hướng cầu nguyện hóa giải dịch bệnh COVID-19

Kính thưa quý đạo hữu!

Đức Phật dạy, người đệ tử Phật cần phải có tâm quảng đại, tâm từ bi, yêu thương chan rải đến tất cả chúng sinh. Bởi vậy, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được dập tắt trên toàn thế giới, là người con Phật, chúng ta mong muốn dịch bệnh này nhanh chóng được đẩy lùi, hóa giải. Sự mong muốn đó phải được thể hiện bằng sự chân thật tu tập các công đức theo lời Phật dạy.

Trên tinh thần đó, CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tiếp tục phát động chương trình tu tập để hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ, thế giới được thái bình. Phật tử trong CLB Cúc Vàng sẽ cùng nhau phát nguyện tu tập 4.000 ngày tu Bát Quan Trai giới tại nhà (có thể nhiều hơn - tùy theo lượng đăng ký của Phật tử) để hồi hướng cầu bình an cho nhân loại, nguyện cầu các chúng sinh trong thế giới tâm linh và hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần, chư Dạ xoa đồng ủng hộ để nạn dịch sớm được dập tắt tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới bằng các hình thức: dịch bệnh tự chuyển hóa; các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế sớm tìm ra được vắc-xin để khống chế dịch bệnh;...

Chương trình tu tập các quý Phật tử tuỳ duyên chọn ngày phù hợp với mình, trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/Canh Tý - 30/8/Canh Tý (tức 17/9/2020 - 16/10/2020).

Mỗi Phật tử đăng ký số lượng tối đa là 7 ngày tu tập Bát Quan Trai giới (không tu 02 ngày liền nhau). 
Các Phật tử đăng ký chương trình tu tập theo hình thức như sau:

1. Đối với các Phật tử đang tham gia sinh hoạt trong đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng sẽ đăng ký vào danh sách của đạo tràng mình để tổng hợp về CLB.

2. Đối với các Phật tử tu tập ở xa hoặc những người chưa phải là Phật tử, chưa tham gia trong đạo tràng nào mà muốn cùng tu tập, thì đăng ký tại phần bình luận của bài viết này theo mẫu dưới đây: 
- Họ và tên:... Pháp danh (nếu đã là Phật tử):... 
- Đăng ký số ngày:...

Dưới đây là đường link chương trình tu tập Bát Quan Trai giới tại nhà: 

Thời khoá nghe Pháp các Phật tử thay bằng nghe giảng kinh Tam Bảo do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng.

Bài Sư Phụ giảng về Kinh Tam Bảo:

1. [TRỰC TIẾP] "Kinh Tam Bảo" | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh 
https://youtu.be/6Cw-lnh4Flc 
2. Kinh Tam Bảo (Phần 2) - Bố thí được gia hộ | Thầy Thích Trúc Thái Minh 
https://youtu.be/8R-Qlunn0Io 
3. Kinh Tam Bảo (Phần 3) - Phật Bảo là châu báu thù diệu | Thầy Thích Trúc Thái Minh 
https://youtu.be/t1VaV1-Cc78 
4. Kinh Tam Bảo (Phần 4) - Như Lai - bậc A La Hán, Chính Đẳng Chính Giác | Thầy Thích Trúc Thái Minh 
https://youtu.be/S6asB51Ob0k 
5. Kinh Tam Bảo (Phần 5) - Pháp Bảo là châu báu thù diệu | Thầy Thích Trúc Thái Minh 
https://youtu.be/umRKlwsGiAk 
6. Kinh Tam Bảo (Phần 6) - Tăng Bảo - Bậc thiện hằng tán dương | Thầy Thích Trúc Thái Minh 
https://youtu.be/lIp0fxbeH74 
7. Kinh Tam Bảo (Phần 7) - Tăng Bảo - "Các Ngài tâm kiên cố, ly dục sống Thánh Đạo" 
https://youtu.be/23sDBMJzaW8

Bài Sư Phụ giảng về Bát Quan Trai Giới:

1. Pháp thoại: "Công đức tu tập Bát Quan Trai giới" - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh 
https://youtu.be/UWRDPHrM8c0 
2. Lễ Quy Y Tam Bảo, Truyền Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới Từ Xa (Cực Hay) | Thầy Thích Trúc Thái Minh 
https://youtu.be/k-Jm7uNpLeU

LƯU Ý: Các đạo hữu có thể thêm phần kinh tụng bằng bài kinh Ngày Trai Giới và kinh Tam Bảo.

BÀI KINH: NGÀY TRAI GIỚI 
(Trích trong Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh, quyển 4, chương 8, phẩm Ngày Trai Giới, phần 8.41 “Các Trai Giới” và 8.42 “Ngày Trai Giới”, trang 252-259)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthì) tại tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika), ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. 
– “Bạch Thế Tôn”. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
– Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn? 
… 
– Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như An-ga (Anga), Ma-ga-da (Magadha), Ka-si (Kàsì), Ko-sa-la (Kosala), Vai-gi (Vajjì), Ma-la (Malla), Ce-ti (Cetì), Vam-sa (Vamsà), Ku-ru (Kurù), Pan-ca-la (Pancàlà), Ma-cha (Macchà), Su-ra-sen-na (Sùrasenà), As-ka (Asska), A-van-ti (Avantì), Gan-da-ra (Gandhàrà), Kam-bo-gia (Kambojà). Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.

– Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm trăm năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên Bốn thiên vương”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

– Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

– Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Dạ Ma (Yàma). Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Dạ Ma. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Dạ Ma”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

– Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Đâu Suất (Tusità). Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Bốn ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Đâu Suất. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Đâu Suất”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

– Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra,… với hạnh phúc chư Thiên”.

– Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

Chớ giết hại loại sanh 
Chớ lấy của không cho 
Chớ nói lời nói láo 
Chớ uống thứ rượu say 
Từ bỏ phi Phạm hạnh 
Từ bỏ không dâm dục 
Không ăn vào ban đêm 
Tránh không ăn phi thời 
Không mang các vòng hoa 
Không dùng các hương liệu 
Hãy nằm trên tấm thảm 
Trải dài đất làm giường 
Chính hạnh trai giới này 
Ðược gọi có tám phần 
Do Đức Phật nói lên 
Ðưa đến đoạn tận khổ 
Mặt trăng và mặt trời 
Cả hai thấy lành tốt 
Chỗ nào chúng đi tới, 
Chúng chói sáng hào quang 
Chúng làm mây sáng chói 
Giữa hư không chúng đi 
Trên trời chúng chói sáng 
Sáng rực mọi phương hướng 
Trong khoảng không gian ấy 
Tài sản được tìm thấy 
Trân châu và ngọc báu 
Lưu ly đá cầu may 
Vàng cục trong lòng đất 
Hay loại Can-ca-na (Kancana) 
Cùng loại vàng sáng chói 
Được gọi Ha-ta-ka (Hataka) 
Tuy vậy chúng giá trị 
Chỉ một phần mười sáu 
Với hạnh giữ trai giới 
Ðầy đủ cả tám mặt 
Kể cả ánh sáng trăng 
Với cả vòm trời sao 
Vậy người nữ, người nam 
Giữ gìn theo tịnh giới 
Hành Bồ-tát trai giới 
Ðầy đủ cả tám mặt 
Làm các thiện công đức 
Ðem lại nhiều an lạc 
Ðược sanh lên cõi trời 
Không bị người cười chê.

… Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn.

--- 
Kính mong quý đạo hữu đồng hoan hỷ thực hành, gia đình được bình an, mọi sự cát tường! Mong nguyện cho dịch bệnh sớm được hóa giải, tiêu trừ, thế giới được thái bình!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Thông báo phát động chương trình tu tập Bát Quan Trai giới hồi hướng cầu nguyện hóa giải dịch bệnh COVID-19

Thông báo phát động chương trình tu tập Bát Quan Trai giới hồi hướng cầu nguyện hóa giải dịch bệnh COVID-19

Các bài nên xen:

-
aa
+
8,607 lượt xem
14/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ