Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Công đức tu Bát quan trai giới – gieo nhân nhỏ nhưng gặt quả phước lớn

Mùng 8 âm lịch hàng tháng là ngày tu Bát quan trai thường kỳ của Phật tử chùa Ba Vàng. Trong ngày này, các Phật tử sẽ được quý Thầy truyền trao tám giới để thực hành và giữ gìn tinh nghiêm theo hạnh của người xuất gia trong một ngày một đêm. Vậy lợi ích của việc tu tập Bát quan trai là gì? Và cách thực hành thế nào để đạt được lợi ích tối thắng nhất? Kính mời quý Phật tử cùng tìm hiểu qua chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán với bài viết sau đây!

Tám giới Bát quan trai là gì?

Tu Bát quan trai giới, hay còn gọi là tập sự xuất gia một ngày một đêm của người cư sĩ tại gia. Xuất gia là “xuất thế tục gia”, tức là chúng ta rời khỏi gia đình; “xuất phiền não gia” tức là chúng ta đoạn trừ những tâm phiền não của mình; “xuất tam giới gia” tức là chúng ta tu những cái nhân vô lậu, giải thoát”. Như vậy, tu Bát quan trai là thực tập sống đời xuất gia trong một ngày một đêm để đoạn trừ phiền não, và gieo nhân giải thoát luân hồi sinh tử.
Vậy tám giới chúng ta cần tu tập là gì?

>>> Chương trình tu tập trên xe về chùa vào các ngày tu Bát quan trai (mùng tám)

Cô Phạm Thị Yến chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ về việc tu Bát Quan Trai giới là chúng ta đang tập sự xuất gia một ngày một đêm (ảnh minh họa)

Cô Phạm Thị Yến chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chia sẻ về việc tu Bát Quan Trai giới là chúng ta đang tập sự xuất gia một ngày một đêm (ảnh minh họa)

Giới thứ nhất: Một ngày một đêm giữ giới không sát sinh.
Giới thứ hai: Một ngày một đêm giữ giới không trộm cướp.
Giới thứ ba: Một ngày một đêm giữ giới không dâm dục.
Giới thứ tư: Một ngày một đêm giữ giới không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác.
Giới thứ năm: Một ngày một đêm giữ giới không uống rượu và không sử dụng các chất gây nghiện.
Giới thứ sáu: Một ngày một đêm không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.
Giới thứ bảy: Một ngày một đêm không nằm, ngồi giường tòa cao tốt, đẹp đẽ.
Giới thứ tám: Một ngày một đêm không ăn phi thời.

Lợi ích của việc thực hành Bát quan trai giới

Theo giáo lý nhân – duyên – quả của đạo Phật, khi chúng ta gieo nhân thiện lành sẽ được quả thiện lành, ngược lại, gieo nhân xấu ác sẽ gặp quả báo xấu ác. Chúng ta thực hành đúng theo giới luật mà Đức Phật dạy cũng chính là gieo trồng những nhân thiện lành bằng suy nghĩ, lời nói, hành động, giúp mình gặt được những quả báo tốt đẹp trong hiện tại và tương lai. Vậy thực hành đầy đủ tám giới Bát quan trai sẽ cho chúng ta những lợi ích gì?

#1 Tu Bát quan trai: Được sinh về các cõi Trời

Nói về phước báo của việc giữ gìn tám giới một ngày một đêm, trong kinh Tăng Chi Bộ – phẩm Ngày trai giới, Đức Phật dạy: “Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

Trong bài kinh, Đức Phật cũng đề cập đến việc thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần cũng được sinh lên các cõi Trời như: trời Tứ thiên vương, trời Dạ ma, trời Đâu suất, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại. Từ lời Đức Phật dạy, chúng ta thấy rằng, phước báo của việc giữ gìn tám giới trong một ngày một đêm là rất lớn, khiến những ai thọ trì, tùy theo sự tinh nghiêm, tùy theo số ngày thọ trì giới, mà sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc tương ưng tại các cõi Trời. Như vậy, tu nhân tám giới rất nhỏ, nhưng quả phước được hưởng là vô cùng to lớn, vượt ra khỏi sự nghĩ bàn của chúng ta.

#2 Tu Bát quan trai giúp chuyển hóa nghiệp lực

Trong ngày tu tập Bát quan trai giới, chúng ta thực tập ra khỏi gia đình thế tục để thực hành theo hạnh của người xuất gia. Một ngày tu Bát quan trai phước báu rất lớn. Bởi vì chúng ta do tham dục tạo lỗi, cho nên bây giờ chúng ta từ bỏ tham dục, đó là cách sám hối lớn nhất. Từ bỏ tham dục sinh ra công đức, phước báo lớn nhất. Chúng ta lấy công đức đó hồi hướng cho các việc của chúng ta khiến được tốt đẹp, lợi ích và có sự chuyển hóa.
Ví dụ đối với trường hợp có nghiệp thất thoát tài sản: Nếu người nào phát nguyện một tháng về chùa thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, trong suốt một năm hoặc ba năm và phát nguyện chân thật, thì nghiệp lực của người đó cũng được thay đổi. Như vậy, giữ gìn tám giới một ngày một đêm – tuy gieo nhân rất nhỏ, nhưng phước báu vô cùng thù thắng; không chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta trong hiện tại, mà còn được lợi ích lớn ở những kiếp vị lai.

Phật tử cần tu tập trong ngày Bát quan trai thế nào để được lợi ích lớn?

Như chúng ta đã biết, phước báu do công đức tu tập Bát quan trai có thể dẫn chúng ta hóa sinh vào các cõi Trời. Tuy nhiên, trong kinh Tha Hóa Tự Tại Thiên, Đức Phật cũng phân biệt hai hạng người thọ Bát quan trai giới, cùng sinh về cõi Trời nhưng do gieo nhân khác nhau thì quả cũng khác nhau: “Kẻ phàm phu ngu si không học, sau khi mạng chung ở đó, sẽ sinh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đa văn Thánh đệ tử sau khi mạng chung ở đó không sanh vào địa ngục, ngã quỷ và súc sanh”.

#1 Người tu Bát quan trai với chính kiến giải thoát sẽ có phước báu vượt trội

Đức Phật dạy về hai hạng người giữ Bát quan trai giới:
Hạng thứ nhất là ngoại đạo, không học về chính kiến giải thoát. Với các Pháp tà kiến mà họ học, họ cũng giữ được tám giới. Nhờ giữ giới mà họ được sinh về cõi Trời. Tuy nhiên, khi hưởng hết phúc cõi Trời họ sẽ bị đọa vào ba đường ác do nhân quả của tà kiến đã gieo trước đó.
Hạng thứ hai là người có chính kiến giải thoát. Đây là hạng người được Đức Phật tán thán. Cô Phạm Thị Yến khẳng định: “Cũng tại bài kinh này, Đức Phật dạy rằng, người đa văn Thánh đệ tử Phật, tức là người có chánh kiến giải thoát, giữ tám giới với chính kiến, thì sẽ có phúc báu vượt trội. Sau khi hưởng hết phước ở cõi Trời, họ sẽ không sinh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh; mà họ sẽ phát sinh nhân duyên tu tập tiếp để chứng đạo, ra khỏi tam giới, hưởng hạnh phúc cao tột là Niết Bàn hay Tây Phương. Cho nên, Phật tử chúng ta cần phát đại Bồ Đề tâm khi thọ giới. Đại Bồ Đề tâm đó là cầu giải thoát, cầu vô thượng Bồ Đề. Và để thành tựu vô thượng Bồ Đề, chúng ta cần thực hành công hạnh Bồ Đề, đó là giữ chánh niệm quy y Tam Bảo, thực hành sáu pháp hòa kính và hạnh nguyện tuyên dương Phật Pháp, thông qua việc thực hành Phật Pháp, phận sự Phật Pháp và chuyển tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Vì mong muốn được lợi ích to lớn như vậy nên chúng ta chăm chỉ tinh tấn thọ giới”.

Phật tử phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ nhận Tam quy, Ngũ giới trong khóa tu Bát quan trai định kỳ tại chùa Ba Vàng

Phật tử phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ nhận Ngũ giới trong khóa tu Bát quan trai định kỳ tại chùa Ba Vàng

#2 Trong ngày tu Bát quan trai giới cần tu tập như thế nào?

Để các Phật tử có được phước báu to lớn trong ngày tu tập Bát quan trai, chúng ta cần thực hành giới tinh nghiêm, thực hành nghiêm túc hạnh viễn ly, tức là xa rời các duyên thế tục giống như hàng xuất gia. Để thực hành được như vậy, Phật tử nên làm các việc sau:
Thứ nhất: Trong một ngày một đêm tu Bát quan trai giới, chúng ta cần tắt điện thoại, không liên lạc với thế tục, trừ người làm phận sự, nhưng người làm phận sự cũng chỉ được liên lạc với các duyên việc thuộc phận sự Phật Pháp.
Thứ hai: Trong một ngày một đêm tu Bát quan trai giới, chúng ta không bàn việc thế sự, không bàn các việc ngoài sự sách tấn nhau tu tập giới Pháp, theo các chương trình tu tập và phận sự trong ngày của chùa, của Câu lạc bộ.
Thứ ba: Trong một ngày một đêm, chúng ta không tắm, không lấy khăn lau toàn thân, mà chỉ làm các việc vệ sinh cần thiết. Chúng ta cần nhẫn nại phạm hạnh để đoạn trừ thân kiến.

Mong rằng, các Phật tử sẽ hiểu được công đức, phước báu của việc trì giới tu tập Bát quan trai, từ đó tinh tấn thực hành lời Phật dạy để đem lại an lạc, hạnh phúc cho chính mình trong hiện tại và vô lượng kiếp về sau.

Các Phật tử nhí về chùa cùng với cha mẹ để tham dự khóa tu Bát quan trai giới thường kỳ tại chùa Ba Vàng

Các Phật tử nhí về chùa cùng với cha mẹ để tham dự khóa tu Bát quan trai giới thường kỳ tại chùa Ba Vàng

Hải Đường

Các bài nên xem: 

1.739 lượt xem
27/06/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục