Người Việt bị kì thị tại nước ngoài - Thay đổi cách sống để thay đổi tư tưởng