Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Kinh Tệ Nạp Y

Tôi nghe như vầy:

Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ Tôn giả Ma Ha Ca Diếp trú lâu ở A-lan-nhã trong nước Xá Vệ, râu tóc ra dài, mặc y vá đi đến chỗ Phật.

Lúc đó Phật có vô số đại chúng vây quanh nghe thuyết Pháp. Khi ấy các Tỳ-kheo thấy Tôn giả Ma Ha Ca Diếp từ xa đi lại, thấy rồi khởi tâm khinh mạn nói rằng:

– Tỳ-kheo này là ai mà y áo luộm thuộm, chẳng có dung nghi mà đi đến đây, y áo xốc xếch mà đến đây?

Khi đó, Phật biết được tâm niệm của các Tỳ-kheo, bèn bảo Ma Ha Ca Diếp:

– Lành thay! Ca Diếp! Thầy hãy đến đây ngồi nửa tòa, nay Ta đã biết ai đã xuất gia trước Thầy ư? Ta ư?

Các Tỳ-kheo kinh hãi, dựng tóc gáy lên hết, nói với nhau:

– Lạ thay! Đó là Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, là đệ tử có đức độ lớn, thần lực lớn của bậc Đại Sư, được mời ngồi nửa tòa.

Khi ấy Tôn giả Ma Ha Ca Diếp chắp tay bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Thế Tôn là Thầy của con. Con là đệ tử.

Phật bảo Ca Diếp:

– Đúng vậy! Đúng vậy! Ta là Đại Sư, Thầy là đệ tử, bây giờ Thầy cứ ngồi xuống.

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên.

Bấy giờ Thế Tôn muốn cảnh tỉnh các Tỳ-kheo nên đem những công đức rộng lớn thù thắng của Ca Diếp đã chứng đắc đồng với mình để khai thị cho đại chúng hiện tiền bảo các Tỳ-kheo:

– Ta lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, trụ Sơ Thiền, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Đại Ca Diếp cũng giống như Ta, lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, cho đến trụ Sơ Thiền, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Ta muốn trụ Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm, thì Đại Ca Diếp cũng giống như thế,… trụ Tứ Thiền, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Ta muốn từ bi, hỷ, xả, nhập Không xứ, nhập Thức xứ, nhập Vô sở hữu xứ, nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thần thông hiện các cảnh giới, có trí thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, trí sinh tử, và trí lậu tận, an trụ đầy đủ, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Tỳ-kheo Đại Ca Diếp cũng lại như thế… đầy đủ trí lậu tận hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm.

Sau khi Thế Tôn ở giữa vô số đại chúng, tán thán công đức thắng diệu rộng lớn của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là đồng với mình rồi, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

(Nguồn: ĐTKVN, Tạp A-hàm, tập 4, kinh số 1142, VNCPHVN ấn hành, 1995, tr.151)

Chú thích:
ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam.
VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

3.668 lượt xem
16/04/2021

Bình luận (1)

  1. L
    L

    Lưu Thị Ngát

    06/04/2022

    Dạ! Con xin chí tâm thành đảnh lễ 13 hạnh đầu đà của Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp ạ!

Xem nhiều nhất trong chuyên mục