Hướng dẫn tham gia Lễ dâng vật phẩm cúng dường, Lễ sớt bát cúng dường của CLB và Cầu siêu Vu Lan ngày mùng 08/7

1. Lễ dâng phẩm vật

(Thắp hương tại ban thờ, mở mạng điện thoại hoặc xuống nhà tham gia trực tuyến. Đối với các trường hợp phải đi làm thì tuỳ duyên chắp tay khấn khi quý Thầy bắt đầu vào khoá lễ)
Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đệ tử con đang tu tập tại CLB Cúc Vàng, con đã cúng dường Tam Bảo. Và giờ này, các Phật tử đang đại diện cho chúng con dâng phẩm vật cúng dường lên chư tôn đức mong nguyện chính Pháp được tuyên dương, chư Tăng được tứ sự phù hợp, như ý, tinh tấn tu hành, sớm vào Thánh quả, luôn là ruộng phúc lành cho gia đình chúng con và chúng sinh. Chúng con nguyện mang công đức này cầu Vô Thượng Bồ Đề. Hiện tiền, hồi hướng cầu cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng; cha mẹ còn sống được mạnh khoẻ bình an; cha mẹ quá vãng, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng gia tiên tiền tổ kiếp này, gia tiên tiền tổ các kiếp quá khứ được nương nơi Tam Bảo được giác ngộ giải thoát.
Chúng con thành kính tín hướng tâm cùng các đạo hữu, Phật tử cung kính dâng phẩm vật cúng dường.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Khi thấy các Phật tử tại chùa quỳ dâng lễ, nếu đạo hữu nào đủ duyên thì cũng quỳ gối, chắp tay hướng về như mình đang trực tiếp dâng phẩm vật tại đàn lễ)

2. Tham dự lễ sớt bát cúng dường

(Thời gian: Khi bắt đầu vào chương trình, chắp tay bạch trước màn hình hướng tâm tới chư Tăng)

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con một lòng khát ngưỡng công đức của Tam Bảo, công đức tu hành trai giới, phạm hạnh của chư Tăng để cầu phúc báu, cầu hạnh phúc cho gia đình. Ngày hôm nay, con không về chùa được do dịch bệnh Covid-19, nhưng con đã thành tâm dâng tịnh tài cúng dường để cho các đạo hữu, Phật tử đại diện thay con mà sớt bát cúng dường tới chư Tăng. Con xin đê đầu đảnh lễ quý Sư Thầy, nguyện mong quý Thầy thọ thực được no đủ, được sức khoẻ để tu hành sớm đạt Thánh quả, đem lợi ích to lớn cho thế gian. Con nguyện mong cầu thỉnh quý Thầy luôn tuyên thuyết giáo Pháp của Như Lai cho con và chúng sinh được giác ngộ. Con cũng nguyện mong cho chính Pháp của Phật được tuyên dương.
Con xin hồi hướng công đức đến cho gia đình (bạch tâm nguyện)...; cả gia đình cùng nhau làm bạn lữ tu theo giáo Pháp giải thoát của Phật.
Con xin hồi hướng công đức đến cho chư hương linh (đọc các hương linh)...
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

3. Tham dự cầu siêu trực tuyến

(Thắp hương tại ban thờ, mở mạng điện thoại hoặc xuống nhà tham gia trực tuyến. Đối với các trường hợp phải đi làm thì tuỳ duyên chắp tay khấn khi quý Thầy bắt đầu vào khoá lễ)

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đệ tử con vâng lời Phật dạy, noi theo gương hiếu của Đức Mục Kiều Liên, gia đình chúng con đã dâng cúng tịnh tài tứ sự cho chư Tăng để được hưởng phúc từ sự tu hành phạm hạnh, cầu giải thoát của các chư tôn đức Tăng. Chúng con xin hồi hướng phúc đó đến cho chư hương linh gia tiên tiền tổ (đọc các mục hương linh).... Và con xin nhất tâm bạch thỉnh các hương linh được sự gia trì từ năng lực của Tam Bảo: Phật lực, Pháp lực, Tăng lực, theo lời quý Thầy triệu thỉnh, vân tập về pháp hội Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được thọ thực, nghe lời khai thị của quý Thầy được giác ngộ, được tăng phúc tăng duyên, được quy y Tam Bảo, được phát tâm Bồ Đề, nương CLB Cúc Vàng thực hành công hạnh Bồ Đề được an lành, hạnh phúc.
Chúng con nhất tâm bạch thỉnh. (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
_Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Các bài nên xem:

-
aa
+
3,698 lượt xem
25/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ