Các video về chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng (Chương trình số 3: 10 Niệm Đưa Đến Giác Ngộ Giải Thoát)

III. Chương trình số 3: 10 Niệm Đưa Đến Giác Ngộ Giải Thoát

Chu kỳ 1. Một pháp đưa đến giác ngộ giải thoát

Link video: 

Chu kỳ 2. Đức Phật khuyên người niệm Phật

Link video:

Chu kỳ 3. Niệm Phật công đức thù thắng

Link video:

Chu kỳ 4. Niệm Phật - Trai giới của bậc Thánh

Link video:

Chu kỳ 5. Niệm Pháp - Trai giới của bậc Thánh 

Link video:

Chu kỳ 6. Niệm Pháp - Pháp môn đưa đến thành tựu an lạc

Link video:

Chu kỳ 7. Niệm Tăng - Thành tựu tịnh tín đoạn trừ phiền não

Link video:

Chu kỳ 8. Niệm Giới - Pháp môn đưa đến diệt trừ phiền não

Link video:

Chu kỳ 9. Cách niệm Giới để sống bình thản giữa đời

Link video:

Chu kỳ 10. Niệm Thí - Thoát khỏi sự chi phối tham sân si được định tĩnh

Link video:

Chu kỳ 11. Pháp đại bố thí đưa đến giải thoát

Link video:

Chu kỳ 12. Niệm Thiên - Pháp môn tu được lạc thọ, giải thoát

Link video:

Chu kỳ 13. Niệm hơi thở đoạn trừ loạn tưởng

Link video:

Chu kỳ 14. Niệm chết - Đoạn trừ tưởng sợ hãi tham chấp 

Link video:

Chu kỳ 15. Niệm thân - Đoạn trừ tưởng chấp ngã ái sắc

Link video:

Chu kỳ 16. Niệm Dừng Nghỉ (Niết Bàn) - Đoạn Trừ Chướng Ngại Thiền Định, Giải Thoát

Link video:

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

17 lượt xem
23/11/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ