Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân

Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ. Xả vật tài tứ sự, cúng dường Tăng
Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời
Không tin nhân quả bất kính Tam Bảo xua đuổi chúng Tăng.
Sau khi chết bà rơi vào địa ngục, chịu khổ đau đói khát vô cùng.

Mục Kiều Liên rất đỗi xót thương
Vâng lời Phật dạy, Mục Kiều Liên thiết lễ
Cúng dường trai tăng, báo hiếu công sinh thành
Nhờ phúc lành cao quý, Thanh Đề thoát địa ngục sinh thiên hưởng cuộc sống an lành.
Noi đức hiếu, Mục Kiều Liên cứu mẹ

Mùa vu Lan đệ tử chúng con. Dâng phẩm vật, cúng dường chư Đại Đức
Xin thỉnh nguyện quý Ngài nạp thọ, mang phúc lành tế độ trần gian
Nguyện cầu cho cha mẹ bình an. Nguyện cầu cho con cháu Thảo Hiền. Nguyện cầu cho cửu Huyền Thất tổ nương phúc báu này, sớm được siêu sinh.

Vu Lan Bồn, Mục Kiều Liên cứu mẹ
Vu Lan Bồn, trả nghĩa thâm ân
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ tát
Vu Lan Bồn đệ tử chúng con dâng phẩm vật cúng dường Chư Đại Đức

Mang phúc lành trả nghĩa thâm ân. (x2)

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Link video youtube:

Các bạn có thể nghe bản MP3 tại đây:

Các bài nên xem:

684 lượt xem
29/08/2020

Bình luận