Bài hát: Quán Âm cứu khổ

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Kim Oanh


Lời bài hát:

Nam mô cứu khổ cứu nạn
Bồ Tát Quán Thế Âm
Nam mô Nhĩ căn Viên thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Dù cho lửa cháy, nước trôi
hay gặp giặc cướp bủa vây giữa đường;
quỷ ma, la sát nhiễu nhương,
nhất tâm xưng niệm tám phương an lành.

Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam mô Nhĩ căn Viên Thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nhất tâm thường niệm liền lìa lòng dục, giận hờn, ngu si.
Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Muốn sinh trai, gái tuỳ sinh,
tướng hình đẹp tốt, thông minh rạng ngời,
Nhất tâm lễ lạy, cúng dường, niệm Quán Âm.
Một lòng tu hạnh từ bi,
nhất tâm lễ lạy cúng dường niệm Quán Âm.

Bao nhiêu ác nạn tiêu tan,
Quán Âm cứu khổ giải nàn chúng sinh.
Nam mô Nhĩ căn Viên thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bao nhiêu ác nạn tiêu tan,
Quán Âm cứu khổ giải nàn chúng sinh.
Nam mô Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nam mô Nhĩ căn Viên thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/drive/folders/17OOFNC_p1OKPuPeXyFDKzNiDuH_NfeuT

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

 

3,225 lượt xem
19/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ