4 cách ma và người ác ngăn cản việc cúng dường | Trạch Pháp ngày 20/3 Canh Tý

https://youtu.be/jj0yTGCtSWI

Cúng dường Tam Bảo và những bậc tu hành thanh tịnh, nghiêm trì giới luật sẽ sinh ra phúc báu rất lớn đối với người cúng dường. Tuy nhiên, có những người cúng dường lại gặp những cản trở, hoặc bị tai hại từ ác ma và người ác mang đến, khiến họ bị thối thất thiện tâm. Như trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có viết: Về vấn đề bố thí, cúng dường vật thực của thí chủ đến cho người thọ thí, có thể có bốn sự tai hại ngăn trở làm cho sự cúng dường không thành tựu: Thứ nhất, tai hại khi thí chủ chưa thấy người thọ thí. Tiếp đến, tai hại khi thí chủ đã sẵn có chủ tâm làm vật thực dâng cúng. Sau nữa, tai hại khi thí chủ đã sửa soạn vật thực xong rồi. Cuối cùng, tai hại khi thí chủ dâng cúng vật thực rồi - và người thọ thí đang thọ dụng”.

>>> Cúng dường Tam Bảo là gì? Tại sao cúng dường Tam Bảo được nhiều phúc báu?

Là người đệ tử Phật với tâm nguyện hộ trì Tam Bảo, chúng ta nên hiểu rõ về những điều mà ma và người ác ngăn cản việc cúng dường để chúng ta biết cách điều phục và thành tựu công đức, lợi ích cho mình. Để hiểu rõ hơn về điều này, quý Phật tử hãy cùng lắng nghe video trên đây của Cô Phạm Thị Yến qua lời trạch giảng trong bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp: Oai lực của Đức Phật thua ma vương chăng?

Các bài nên xem: 

112 lượt xem
12/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ