[Trực tiếp] Thả hoa đăng tri ân trên sông Thạch Hãn, ngày 17/11/Nhâm Dần