Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Chúc lụy" thứ hai mươi hai

Phẩm “Chúc lụy" thứ hai mươi hai

1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi Pháp tòa đứng dậy, hiện sức Thần thông lớn: dùng tay mặt xoa đảnh của vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: “Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông, các ông nên phải một lòng lưu bố pháp này làm cho thêm nhiều rộng”.
Phật ba phen xoa đảnh các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: “Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông; các ông phải thọ trì, đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều đặng nghe biết”.
Vì sao? Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏn sẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh Trí huệ của Phật, Trí huệ của Như Lai, Trí huệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sanh, các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bỏn sẻn. Ở đời vị lai nếu có người Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn nào tin trí huệ của Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này khiến đều đặng nghe biết, vì muốn cho người đó đặng Trí huệ của Phật vậy.
Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận thời phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng, các ông nếu được như thế thì là đã báo được ơn của các Đức Phật.
2. Lúc đó, các vị đại Bồ Tát nghe Phật nói thế rồi, đều rất vui mừng khắp đầy nơi thân càng thêm cung kính, nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bạch rằng: “Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo”.
Các chúng đại Bồ Tát ba phen như thế, đều lên tiếng bạch rằng: “Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo”.
Khi đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các Đức Phật phân thân ở mười phương đến, đều trở về bổn độ mà nói rằng: “Các Phật đều về yên chỗ, tháp của Phật Đa Bửu đặng hoàn như cũ”.
3. Phật nói lời đó rồi, Vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, và Phật Đa Bửu, cùng vô biên vô số đại chúng Bồ Tát, bậc Thượng hạnh thảy, ngài Xá Lợi Phất v.v... bốn chúng hàng Thanh-văn và tất cả trong đời: Trời, Người, A-tu-la v.v..., nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng.

-- HẾT PHẨM HAI MƯƠI HAI--

>>> Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Dược Vương Bồ Tát bổn sự" thứ hai mươi ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Đời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp sư CƯU MA LA THẬP vưng chiếu dịch

557 lượt xem
25/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ