Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Diệu Âm Bồ Tát” thứ hai mươi tư

Phẩm “Diệu Âm Bồ Tát” thứ hai mươi tư

1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế(1) tướng đại nhơn, phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặng mày, soi khắp tám trăm muôn ức na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông.
Qua khỏi số cõi đó có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật, hiệu Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn(2), được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, mà vì chúng nói pháp.
Ánh sáng lông trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nước đó.
2. Lúc đó, trong nước Nhứt thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng các cội công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật, mà đều đặng trọn nên trí huệ rất sâu, đặng môn “Diệu Tràng Tướng Tam muội”, “Pháp Hoa Tam muội”, “Tịnh Đức Tam muội”, “Tú Vương Hý Tam muội”, “Vô Duyên Tam muội”, “Trí Ấn Tam muội”, “Giải Nhứt Thiết Chúng Sanh Ngữ Ngôn Tam muội”, “Tập Nhứt Thiết Công Đức Tam muội”, “Thanh Tịnh Tam muội”, “Thần Thông Du Hý Tam muội”, “Huệ Cự Tam muội”, “Trang Nghiêm Vương Tam muội”, “Tịnh Quang Minh Tam muội”, “Tịnh Tạng Tam muội”, “Bất Cộng Tam muội”, “Nhựt Triền Tam muội” v.v…, đặng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các đại Tam muội như thế.
Quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát đó, liền bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: “Thế Tôn! Con phải qua đến cõi Ta-bà để lễ lạy gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để ra mắt ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dõng Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát, Thượng Hạnh Ý Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát”.
Khi đó, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bảo ngài Diệu Âm Bồ Tát: “Ông chớ có khinh nước Ta-bà sanh lòng tưởng là hạ liệt. Thiện nam tử! Cõi Ta-bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao đến bốn muôn hai nghìn do tuần, thân của Ta sáu trăm tám mươi muôn do tuần. Thân của ông tốt đẹp thứ nhứt, trăm nghìn muôn phước sáng rỡ đẹp lạ, cho nên ông qua chớ khinh nước kia, hoặc ở nơi Phật, Bồ Tát cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt”.
Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng: “Thế Tôn! Con nay qua cõi Ta-bà đều là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hý của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai”.
3. Lúc đó, Ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lay động mà vào trong Tam muội, dùng sức Tam muội ở nơi núi Kỳ Xà Quật cách Pháp tòa chẳng bao xa, hóa làm tám muôn bốn nghìn các hoa sen báu: vàng Diêm-phù-đàn làm cọng, bạc làm cánh, Kim cang làm nhụy, Chân-thúc-ca-bảo làm đài.
Bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thấy hoa sen đó bèn bạch cùng Phật rằng: “Thế Tôn! Đây do nhơn duyên gì mà hiện điềm tốt này, có ngần ấy nghìn vạn hoa sen: vàng Diêm-phù-đàn làm cọng, bạc làm cánh, Kim cang làm nhụy, Chân-thúc-ca-bảo làm đài?”.
Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Đó là Diệu Âm đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật muốn cùng tám muôn bốn nghìn Bồ Tát vây quanh mà đến cõi Ta-bà này, để cúng dường gần gũi lễ lạy nơi Ta cùng muốn cúng dường nghe Kinh Pháp Hoa”.
Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Vị Bồ Tát đó trồng cội lành gì? Tu công đức gì mà có đặng sức đại thần thông như thế? Tu Tam muội gì? Mong Phật vì chúng con nói danh tự của Tam muội đó. Chúng con cũng muốn siêng tu hành đó. Tu hành môn Tam muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ oai nghi tấn chỉ của vị Bồ Tát đó. Cúi mong Đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con đặng thấy”.
Lúc ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: “Đức Đa Bửu Như Lai đã diệt độ từ lâu, đây sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó”.
Tức thời Đức Đa Bửu Phật bảo Bồ Tát đó rằng: “Thiện nam tử đến đây! Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử muốn thấy thân của ông”.
4. Bấy giờ, ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt, cùng với tám muôn bốn nghìn Bồ Tát đồng nhau qua cõi Ta-bà, ở các nước trải qua, sáu điệu vang động, thảy đều rưới hoa sen bằng bảy báu, trăm nghìn nhạc trời chẳng trỗi tự kêu, mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử hoà hiệp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện mạo của ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng ròng, vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm, oai đức rất thạnh, ánh sáng chói rực, các tướng đầy đủ như thân Na-la-diên(3) bền chắc.
Ngài vào trong đài thất bảo bay lên hư không cách đất bằng bảy cây Đa-la. Các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật, ở cõi Ta-bà này, đến rồi xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn, đem đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bịnh, ít khổ, đi đứng thơ thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏn sẻn, kiêu mạn chăng? Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính Sa-môn(4), tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình(5) chăng?
Thế Tôn! Chúng sanh hàng phục được các ma oán chăng? Đức Đa Bửu Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báu có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm Đức Đa Bửu Như Lai: an ổn, ít khổ, kham nhẫn ở lâu đặng chăng? Thế Tôn! Nay con muốn thấy thân Đức Đa Bửu Phật, cúi mong Thế Tôn chỉ bày cho con được thấy”.
Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Đa Bửu rằng: “Ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắt Phật”.
Đức Đa Bửu Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: “Hay thay! Hay thay! Ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe Kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi v.v… nên qua đến cõi này”.
5.- Lúc bấy giờ, ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ngài Diệu Âm Bồ Tát trồng cội lành gì? Tu công đức gì, mà có sức Thần thông như thế?”
Đức Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ Tát: “Thuở quá khứ có Phật, hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri …, cõi nước tên là Hiện Nhứt Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến. Diệu Âm Bồ Tát ở trong một vạn hai nghìn năm, dùng mười muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật cùng dâng lên tám muôn bốn nghìn cái bát bảy báu. Do nhơn duyên quả báo đó nay sanh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, có sức thần như thế.
Hoa Đức! Ý ông nghĩ sao? Thuở đó, nơi chỗ Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỹ nhạc cùng dâng bát báu lên đó, đâu phải người nào lạ, chính nay là Diệu Âm đại Bồ Tát đây.
Hoa Đức! Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các Đức Phật, từ lâu trồng cội công đức, lại gặp hằng hà sa trăm nghìn muôn ức na-do-tha Đức Phật”.
6.- Hoa Đức! Ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình, nơi nơi vì hàng chúng sanh nói Kinh điển này.
Hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Tự Tại thiên, hoặc hiện thân Đại Tự Tại thiên, hoặc hiện thân Thiên Đại Tướng quân, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn thiên vương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh vương, hoặc hiện thân các Tiểu vương, hoặc hiện thân Trưởng giả, hoặc hiện thân Cư sĩ, hoặc hiện thân Tể quan, hoặc hiện thân Bà-la-môn, hoặc hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di, hoặc hiện thân phụ nữ của Tể quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà-la-môn, hoặc hiện thân Đồng nam Đồng nữ, hoặc hiện thân Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A- tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhơn cùng Phi nhơn v.v… mà nói Kinh này.
Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp, nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói Kinh này.
7. Hoa Đức! Diệu Âm Bồ Tát này, hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi Ta-bà, Diệu Âm Bồ Tát này biến hoá hiện các thân hình như thế ở tại cõi Ta-bà này vì chúng sanh mà nói Kinh Pháp Hoa, ở nơi trí tuệ thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vị Bồ Tát này dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi Ta-bà, khiến tất cả chúng sanh đều đặng hiểu biết, ở trong hằng hà sa cõi nước trong mười phương cũng lại như thế.
Nếu chúng sanh đáng dùng thân Thanh-văn đặng độ thoát, liền hiện thân hình Thanh-văn mà vì đó nói pháp.
Đáng dùng thân hình Duyên-giác đặng dộ thoát, liền hiện thân hình Duyên-giác mà vị đó nói pháp.
Đáng dùng thân hình Bồ Tát đặng độ thoát, liền hiện thân hình Bồ Tát mà vì đó nói pháp.
Đáng dùng thân hình Phật đặng độ thoát, liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp.
Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà đặng độ thoát, liền thị hiện diệt độ.
Hoa Đức! Diệu Âm đại Bồ Tát trọn nên sức đại Thần thông trí huệ, việc đó như thế.
Lúc đó ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Ngài Diệu Âm Bồ Tát sâu trồng căn lành. Thế Tôn! Bồ Tát đó trụ Tam muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế?”
Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ Tát: “Thiện nam tử! Tam muội đó tên là “Hiện nhứt thiết sắc thân”. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội đó có thể nhiêu ích vô lượng chúng sanh như thế”.
8. Lúc nói phẩm “Diệu Âm Bồ Tát” này, những Bồ Tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát tám muôn bốn nghìn người đều đặng: “Hiện nhứt thiết sắc thân Tam muội”. Vô lượng Bồ Tát trong cõi Ta-bà này cũng đặng Tam muội đó và Đà-la-ni.
Khi ngài Diệu Âm đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bửu Phật xong rồi, trở về bổn độ, các nước trải qua đều sáu điệu vang động, rưới hoa sen báu, trổi trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc, đã đến bổn quốc cùng tám muôn bốn nghìn Bồ Tát vây quanh đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Con đến cõi Ta-bà lợi ích chúng sanh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt tháp Đức Đa Bửu Phật lễ lạy cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, Dõng Thí Bồ Tát, cũng làm cho tám muôn bốn nghìn vị Bồ Tát này đặng “Hiện nhứt thiết sắc thân Tam muội”.
Lúc nói phẩm “Diệu Âm Bồ Tát lai vãng” này, bốn mươi hai nghìn vị Thiên tử đặng Vô sanh Pháp nhẫn. Hoa Đức Bồ Tát đặng Pháp Hoa Tam muội.

— HẾT PHẨM HAI MƯƠI TƯ–

>>> Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ bảy – Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn” thứ hai mươi năm

THÍCH NGHĨA

(1) Nhục kế: Trên đầu Đức Phật, thịt đùn cao lên như hình buối tóc, 1 tướng tốt trong 32 tướng tốt của thân Phật.
(2) Thập hiệu Như Lai: Mỗi vị Phật đều có đủ 10 hiệu này, phải đủ 10 hiệu này mới phải là Phật.
1. Như Lai: Toàn thể Như Như bất động, tùy duyên hóa độ mà đến trong muôn loài-đến trong muôn loài mà vẫn Như Như bất động.
2. Ứng Cúng: Ruộng phước vô lượng vì lợi quần sanh nên đến thọ sự cúng dường của chín giới.
3. Chánh Biến Tri: Hiểu biết suốt thấu khắp tất cả pháp một cách chơn chánh đúng như thật.
4. Minh Hạnh Túc: Minh: trí huệ, Hạnh: công hạnh lợi mình lợi người. -Trí huệ và công hạnh đều hoàn bị.
5. Thiện Thệ: Khéo qua. Qua Niết-bàn nhưng vẫn thường độ sanh, nhưng vẫn không rời Niết-bàn.
6. Thế Gian Giải: Rành rẽ tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian.
7. Vô Thượng Sĩ: Đấng Vô thượng, không
còn ai trên.
8. Điều Ngự Trượng Phu: Bậc trượng phu hay điều hòa hóa độ chúng sanh nhu hòa và hay ngự phục hóa độ chúng sanh cang cường.
9. Thiên Nhơn Sư: Thầy của tất cả trời, người v.v…
10. Phật Thế Tôn: Đấng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. “Thế Tôn” hiệu chung của 10 hiệu trên. Nếu được đủ 10 đức hiệu trên thời là bậc tôn quý của thế gian và xuất thế gian.
(3) Na-la-diên tức Kim cang: – Một chất rất rắn cứng, không chi phá vỡ được.
(4) Sa-môn: Hiệu chung của tất cả người xuất gia.
(5) Năm căn: nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân.
(6) Bổn nhơn – Người chủ: Người dùng bùa chú, thuốc độc để hại người khác.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Đời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp sư CƯU MA LA THẬP vưng chiếu dịch

116 lượt xem
25/07/2020

Bình luận