Các vấn đề cần hiểu trước khi tham gia pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám để được lợi ích

Hướng dẫn tu theo pháp đàn kinh Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-phap-dan-sam-hoi-luong-hoang-bao-sam-c189.html

Quyển 1

Chương Thứ Nhất: Quy Y Tam Bảo
Giác ngộ thế gian là vô thường, đau khổ, nên quy y Tam Bảo, vì chỉ có Tam Bảo mới giác ngộ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thoát được khổ vô thường trong lục đạo luân hồi này.

Chương Thứ Hai: Dứt Nghi Ngờ
- Cần tư duy về dứt nghi ngờ đối với lý Nhân Quả. Nhân quả có: hiện báo, sinh báo, hậu báo.
Hiện báo: làm thiện, ác sẽ có quả báo ngay đời này.
Sinh báo: làm thiện, ác sẽ có quả báo ngay đời kế tiếp.
Hậu báo: làm thiện, ác sẽ có quả báo sau nhiều kiếp.

Chương Thứ Ba: Sám Hối
Biết rõ làm lành thì được quả phước an lành, hạnh phúc và biết rõ từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này do vô minh điên đảo, tà kiến, chấp ngã, nơi ba nghiệp: thân, khẩu, ý làm vô số các việc ác, nên sẽ có những quả báo có thể sẽ bị hiện báo, sinh báo, hậu báo. Vì vậy phát nguyện sẽ thành tâm tu tập, lễ bái để sám hối tội lỗi của ba nghiệp từ nơi 6 căn, 6 trần, 6 thức; sám hối các nghiệp cũ và xin nguyện chừa bỏ, không tái phạm.

Quyển 2

Chương Thứ Tư: Phát Bồ Đề Tâm
- Đã sám hối rồi, nên tư duy về lợi ích của việc phát tâm Bồ Đề.
- Nghe hiểu và quán tưởng rõ về các việc làm khi phát tâm Bồ Đề, rõ biết rồi thì phát tâm sau này mới có thể vượt qua các trở ngại. Nghe hiểu để biết rõ về công đức phát tâm Bồ Đề và việc phát tâm Bồ Đề là phải phát liên tục, không phải chỉ phát có 1 lần. Học từ chư Phật, chư Bồ Tát mà phát tâm rộng lớn, thấy mình khổ mà nguyện tiến tu, thấy chúng sinh khổ mà nguyện giác ngộ cho chúng sinh, cứu độ cho chúng sinh. Nguyện không bao giờ bỏ tâm Bồ Đề.

Chương Thứ Năm: Phát Nguyện
Nguyện xin chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền gia trì, gia hộ cho các kiếp đều được phát tâm Bồ Đề và gia hộ cho thực hành các công hạnh Bồ Đề.

Chương Thứ Sáu: Phát Tâm Hồi Hướng
Quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, phát tâm Bồ Đề, được bao nhiêu công đức cũng xin hồi hướng cho chúng sinh hết thảy, nguyện cho chúng sinh và mình được đạo tâm kiên cố, Tam Bảo gia hộ, được các điều an lành tiến tu cho tới ngày thành Phật.

Quyển 3

Chương Thứ Bảy: Nói Rõ Quả Báo

Quyển 4

Chương Thứ Bảy: Nói Rõ Quả Báo (tiếp theo)

Chương Thứ Tám: Ra Khỏi Địa Ngục

=> Đọc kinh để hiểu rõ về quả báo của cõi người, cõi ngạ quỷ, địa ngục mà sinh tâm sợ hãi tội lỗi, thương tưởng chúng sinh. Rồi với tâm Bồ Đề nguyện sám hối tội lỗi cho mình, cho chúng sinh cõi người, ngạ quỷ, địa ngục.

Quyển 5

Chương Thứ Chín: Giải Oan Thích Kiết

Quyển 6

Chương Thứ Chín: Giải Oan Thích Kiết (tiếp theo)

=> Biết rõ mọi khổ đau, ràng buộc trong luân hồi, đều do oán kết.
- Khổ đau oán kết này cũng bởi từ ba độc: tham, sân, si và 6 căn mê mờ khởi lên.
- Nguyện phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Tát, lấy việc cứu khổ làm tư lương, lấy việc giải oan kết làm yếu hạnh, không bỏ chúng sinh, chịu khổ thay cho chúng sinh.
- Nguyện xin Tam Bảo, Bồ Tát, Thánh Hiền gia hộ từ nay cho tới ngày thành Phật xả bỏ hết các oan khiên, tha thứ hết thảy và không kết oán thù nữa. Và nguyện cho chúng sinh cũng được như vậy.

Quyển 7

Chương Thứ Mười: Tự Vui Mừng
Khi đã làm được các việc: từ khi quy y Tam Bảo, biết chỗ trí đức là nơi nương tựa cho tất cả, thì sẽ không nương tựa vào kẻ mê, pháp tà, người ác trí ác đức nữa; đoạn dứt nghi ngờ đối với lý Nhân Quả, thì sẽ làm việc lành; sám hối tội lỗi, thì tội lỗi được tiêu trừ; phát tâm Bồ Đề, mở ra con đường giải thoát cho mình và cho chúng sinh; xả bỏ oán thù, được tiêu diêu tự tại, không phải gặp nhau trong thù hận phiền não khổ đau.
=> Ngần ấy việc lành thiện, phúc báu, thì nên tự vui mừng. Vui mừng cho mình và cho chúng sinh.

Chương Thứ Mười Một: Tưởng Nhớ Ơn Tam Bảo
=> Tất cả sự tốt đẹp vui mừng đó, đều là nhờ ân Tam Bảo, nên chúng ta phải tưởng nhớ ân Tam Bảo.

Chương Thứ Mười Hai: Chủ Sám Lễ Tạ Đại Chúng
=> Pháp hội này là sự kết duyên pháp lữ trợ duyên tu hành với nhau, nên cùng nhau lễ Phật quy y, lấy đây làm sự nguyện ước kết duyên Bồ Đề.

Chương Thứ Mười Ba: Tổng Phát Đại Nguyện

Tất cả đại chúng trong pháp hội, nhờ các công đức nhân duyên sám hối phát nguyện tạo ra trong pháp đàn này, mà nguyện sám hối cho hết thảy chúng sinh ở các cõi.

=> Lý do: tại sao một người không tu riêng được kinh Lương Hoàng Bảo Sám này. Đây là công đức chung của đại chúng tạo ra, tức là công đức hòa hợp chung một niệm thanh tịnh bao gồm công đức của các pháp tu: quy y, giải nghi, sám hối, phát nguyện, xả bỏ hết oan nghiệp, tha thứ, không trả thù chúng sinh nữa, công đức hồi hướng, công đức nhớ ân Tam Bảo, nguyện kết duyên pháp lữ cầu Vô Thượng Bồ Đề với đại chúng đồng tu trong pháp đàn.
- Đại chúng lấy công đức hòa hợp phát sinh từ các nguồn tâm cao quý đó, để sám hối thay cho các cõi.
- Tu riêng thì không tạo ra công đức hòa hợp đó mà sám hối thay cho các cõi được.

=> Các chương sau của quyển 7 này cho đến hết chương ba mươi sáu của quyển 9 là lễ thế cho các chúng sinh trong các cõi.

Chương Thứ Mười Bốn: Lễ Phật Thế Các Cõi Trời

Chương Thứ Mười Lăm: Lễ Phật Thế Các Vị Tiên

Chương Thứ Mười Sáu: Lễ Phật Thế Các Vị Trời Phạm Vương, Đế Thích v.v…

Quyển 8

Chương Thứ Mười Bảy: Lễ Phật Thế A Tu La Và Hết Thảy Thiện Thần

Chương Thứ Mười Tám: Lễ Phật Thế Các Long Vương

Chương Thứ Mười Chín: Lễ Phật Thế Ma Vương

Chương Thứ Hai Mươi: Lễ Phật Thế Cho Nhơn Đạo, Quốc Vương v.v...

Chương Thứ Hai Mươi Mốt: Lễ Phật Thế Quyến Thuộc Của Quốc Chủ

Chương Thứ Hai Mươi Hai: Lễ Phật Thế Cha Mẹ

Chương Thứ Hai Mươi Ba: Lễ Phật Thế Cha Mẹ Các Đời Trước

Chương Thứ Hai Mươi Bốn: Lễ Phật Thế Sư Trưởng

Chương Thứ Hai Mươi Lăm: Lễ Phật Thế Mười Phương Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni

Chương Thứ Hai Mươi Sáu: Lễ Phật Thế Tứ Chúng Quá Khứ

Quyển 9

Chương Thứ Hai Mươi Bảy: Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Địa Ngục A Tỳ

Chương Thứ Hai Mươi Tám: Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Địa Ngục Khôi Hà, Địa Ngục Thiết Hoàn v.v…

Chương Thứ Hai Mươi Chín: Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Địa Ngục Uống Nước Đồng Sôi, Địa Ngục Hầm Hố v.v…

Chương Thứ Ba Mươi: Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Các Địa Ngục Đao Binh, Đồng Phủ v.v...

Chương Thứ Ba Mươi Mốt: Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Các Địa Ngục Hỏa Thành, Đao Sơn v.v…

Chương Thứ Ba Mươi Hai: Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Đường Ngạ Quỷ

Chương Thứ Ba Mươi Ba: Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Đường Súc Sanh

Chương Thứ Ba Mươi Bốn: Vì Sáu Đường Chúng Sanh Mà Phát Nguyện

Chương Thứ Ba Mươi Lăm: Cảnh Tỉnh Vô Thường

Chương Thứ Ba Mươi Sáu: Lễ Phật Thế Người Làm Công Quả Ở Chùa

Chương Thứ Ba Mươi Bảy (quyển 9): Phát Nguyện Hồi Hướng
- Học cách xả bỏ quả báo khi hồi hướng:
Chúng sinh do khi tạo được chút phước thì đắm trước vào quả báo không thể xả bỏ, vì vậy không giải thoát.
Ví dụ: khi chồng ham chơi không quan tâm, lại còn đánh đập mong muốn bỏ nhưng bị chồng đe dọa không bỏ được, sau khi tu chuyển nghiệp, chồng yêu thương, thì đắm vào tình đó, không muốn rời xa, còn sinh thủ giữ từ kiếp này đến kiếp khác, không rõ được vô thường, luân hồi, ái luyến là tập nhân của mọi khổ.
Vì vậy khi được phúc, không nên đắm trước và khi có phúc cần hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, vì lợi ích chúng sinh.
Lại vì hết thảy chúng sinh mà thế cho họ để hồi hướng.
Ví dụ: ta xả bỏ tha thứ cho chúng sinh nào, thì cũng hồi hướng phần họ phải trả đó về Vô Thượng Bồ Đề thế cho họ.
Ví dụ: Tâm Chiếu Hoàn Quán hay hồi hướng ai biết đến bài thuốc, dùng bài thuốc, thì vào nơi Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề kết duyên pháp lữ với Tâm Chiếu Hoàn Quán để tu hành; ai nhận quà từ câu lạc bộ, sẽ được phát sinh nhân duyên vào Phật Pháp tu lục hòa phát tâm Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Quyển 10

Chương Thứ Ba Mươi Tám: Bồ Tát Hồi Hướng
Khuyến thỉnh hết cả đại chúng đang tham gia tu pháp đàn này, vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng thế cho chúng sinh trong các cõi.
Nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia hộ cho để giúp chúng sinh.

Chương Thứ Ba Mươi Chín: Phát Nguyện

Phát nguyện từ nay, 6 căn, chỉ vui ưa chánh pháp, mãn Bồ Đề nguyện.

Chương Thứ Bốn Mươi: Phần Chúc Lụy

Bao nhiêu công đức sám hối thay và hồi hướng thế cho chúng sinh, duyên với chúng sinh như vậy, nên đem chúng duyên đó phó chức cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng độ cho các chúng sinh đó.
=> đây là tâm bình đẳng, bình đẳng cầu Vô Thượng Bồ Đề, mình phát nguyện tu tập được công đức xin hồi hướng nguyện cầu cho được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia hộ cho, thì chúng sinh có duyên được công đức từ mình, cũng hồi hướng nguyện cho các chúng sinh đó được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng độ cho.
- Đem chúng sinh đó nguyện phó chúc cho chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng.

-
aa
+
9,123 lượt xem
29/07/2022

Bình luận (8)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Loanbthuys

  16/09/2022
  Con xin kính tri ân Cô CN ạ
 2. B
  B

  Bùi thị Kiều

  16/09/2022
  Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô CN ạ. Chúng con đang mong chờ từng ngày để được tu tập ạ.
 3. T
  T

  Trần Thị Thanh Thuyên

  16/09/2022
  PHÁP ĐÀN LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM VÔ CÙNG TUYỆT VỜI! CHÚNG CON MONG CHỜ TỪNG NGÀY ĐỂ ĐƯỢC TU TẬP VÀ ĐƯỢC VỀ CHÙA BA VÀNG DỰ LỄ PHÁP ĐÀN LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM ĐỂ ĐƯỢC SÁM HỐI TỘI LỖI Ạ! NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI!???
 4. Đ
  Đ

  ĐINH ĐỨC CHÍNH

  15/09/2022
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Một năm trước, con được duyên quy y Chính Pháp từ người đạo hữu có chuyển hóa đáng kể từ Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, khi đó con biết con chưa đủ duyên được có mặt trong Pháp đàn diệu kỳ, thù thắng này,... Con háo hức, mong đợi dường như cả gia đình con cũng vì biết được phần nào nên cùng đồng hành và động viên tinh thần để con hướng về Chính Pháp. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Con xin sự gia hộ trên Tam Bảo và Chư Thiên, Thiện Thần, Chư Hộ Pháp rằng: con tin rằng các vị đã hộ trì con trong thời gian qua để con bước qua nhiều mê lầm, các vị cũng sẽ gia tâm ủng hộ, hộ trì cho con cùng hết thảy các chúng có thức tâm, chính tâm hướng về Pháp sám hối để cùng giác ngộ nhân quả, tiến về hướng Vô Thượng Bồ Đề. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát! Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát! Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
 5. P
  P

  Phan Thị Hoa

  15/09/2022
  Pháp Lương Hoàng Bảo Sám thật tuyệt vời. Con mong chờ từng ngày để được tu tập sám hối và xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm đã sách tấn cho chúng con biết đến Phật Pháp để mà tu tập ạ.