Bài kinh: Nói Năng Cẩn Trọng

Một thời Thế Tôn trú ở Kim-tỳ-la (Kimbilà), tại tịnh xá Trúc Lâm (Veluvana), dạy các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại cho người nói nhiều. Thế nào là năm?
Nói láo; nói hai lưỡi; nói lời độc ác; nói lời phù phiếm; sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ nói nhiều.
Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. Thế nào là năm?
Không nói láo; không nói hai lưỡi; không nói lời độc ác; không nói lời phù phiếm; sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.
Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải.

(Đại tạng kinh Việt Nam, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Mắng nhiếc, phần Người nói nhiều, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, 1996, tr.718)

155 lượt xem
12/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ