Bài kinh: Lưu Ly Đoạt Ngôi Vua Của Cha Và Giết Anh

Thuở xưa, trưởng giả Tu-đạt mua miếng vườn của Thái tử Kỳ-đà rồi cùng nhau xây tinh xá Kỳ Hoàn cúng dường đức Thế Tôn. Mỗi người đều thỉnh Phật và chư Tăng cúng dường trong một tháng. Nhờ nghe đức Phật thuyết pháp nên hai vị đều thấy được đạo.
Thái tử Kỳ-đà hoan hỉ trở về Đông cung, hết lời tán thán đức Phật với mọi người. Em trai của Kỳ-đà là Lưu Ly thường ở bên vua lo việc triều chính. Lúc ấy, vua cùng với cận thần và các phu nhân đến chỗ Phật đỉnh lễ nghe kinh. Lưu Ly ở lại lo việc bảo vệ cung điện. Các nịnh thần như bọn A-tát-đà v.v... có mưu gian thưa với Lưu Ly rằng:
- Xin ngài hãy đeo thử đai ấn của Đại vương, ngồi lên ngai vàng xem có giống vua không?
Lưu Ly nghe lời mặc hoàng bào lên ngai vàng ngồi. Bọn nịnh thần lạy mừng thưa:
- Ngài thật như vị đại vương nghìn năm mới gặp được. Ngài nên thuận theo nguyện vọng của lê dân, há để Đông cung Thái tử Kỳ-đà chiếm chỗ này sao? Ngai vàng này không lẽ đã lên rồi mà lại xuống?
Lưu Ly nghe lời liền mang giáp binh, rút kiếm đến bao vây tinh xá Kỳ Hoàn để đuổi vua không cho về cung. Quân Lưu Ly đánh nhau với cận thần của vua ở Kỳ Hoàn giết hơn năm trăm người. Vua và phu nhân chạy lánh nạn suốt ngày đêm đến nước Xá-di. Giữa đường vì đói khát vua ăn rau rừng trúng độc, bụng trương lên rồi chết. Lúc ấy, Lưu Ly lên nắm quyền, cầm gươm vào đông cung giết chết Thái tử Kỳ-đà, anh của mình. Kỳ-đà vì hiểu lẽ vô thường nên không chút lo sợ vẻ mặt an nhiên chẳng đổi, an tâm mỉm cười chịu chết. Khi lâm chung, Kỳ-đà nghe có tiếng nhạc từ hư không đến đón rước thần thức.
Lúc ấy, đức Phật ở tinh xá Kỳ Hoàn biết được liền nói kệ:
Tạo vui đời sau vui
Làm thiện hai đời vui
Người ấy thuần hoan hỉ
Thấy phước tâm an vui.
Nay mừng đời sau mừng
Làm thiện hai đời mừng
Đây là tự giúp mình
Hưởng phước nên mừng vui.
Sau đó, vua Lưu Ly kéo quân sang đánh nước Xá-di, sát hại những người họ Thích và những bậc thấy đạo, tàn bạo vô nhân, tạo đủ năm tội nghịch. Đức Phật dự ký Lưu Ly vì bất hiếu bất trung, tội nghiệp sâu nặng, bảy ngày sau sẽ bị lửa địa ngục thiêu chết. Quan Thái sử cũng bói quẻ đúng như vậy.
Lưu Ly nghe tin hết sức lo sợ cho thuyền ra giữa sông, nghĩ rằng: “Ta nay sống giữa nước, lửa làm sao cháy được?”
Đúng trưa ngày thứ bảy, tự nhiên lửa từ dưới nước bốc lên, đốt cháy khiến chìm thuyền, Lưu Ly bị chết cháy, thi thể chìm dưới nước.
Lúc ấy, đức Phật nói kệ rằng:
Tạo lo đời sau lo
Làm ác hai đời lo
Kẻ ấy toàn lo sợ
Thấy tội tâm bất an.
Nay hối đời sau hối
Làm ác hai đời hối
Đây tự chuốc tai ương
Chịu tội đầy khổ não.
Phật nói kệ xong, liền bảo các Tỳ-kheo:
- Thái tử Kỳ-đà không tham vinh hoa địa vị, chết vẫn giữ đạo nên được sinh lên cõi trời sống tự tại an lạc. Còn vua Lưu Ly cuồng ngu buông lung tình ý, chết đọa địa ngục chịu biết bao đau khổ. Tất cả người đời không luận giàu sang hay nghèo hèn đều theo luật vô thường không thể trường tồn. Cho nên, bậc trượng phu thà hy sinh mạng sống để bảo toàn của báu nơi hành vi và tinh thần.
Nghe Phật dạy xong, ai ai cũng hoan hỉ tin nhận vâng làm.

(Trích soạn từ: Kinh Pháp cú thí dụ, Quyển Thứ Nhất, Phẩm Song Yếu Thứ 10, Thí dụ 23, tr.103-107, Việt dịch: Thích Minh Quang, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2012)

-
aa
+
662 lượt xem
11/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ