Bài kinh: Sự Trả Quả Của Dòng Họ Thích Ca

Thuở xưa, đức Phật trú tại tinh xá nước Xá-vệ thuyết pháp cho các hàng trời người. Lúc ấy, con thứ hai của vua tên là Lưu Ly, hai mươi tuổi đem tùy tùng bức vua cha thoái vị phải lưu vong, và giết chết thái tử anh mình là Kỳ-đà rồi tự lên ngôi.
Có một tên quan ác tâm tên là Da-lợi tâu với vua Lưu Ly rằng:
- Vua lúc trước còn là Hoàng tử sang nước Xá-di bên ngoại, từng bị dòng tộc Thích-ca mắng nhiếc. Lúc đó, đại vương đã thề rằng: “Nếu ta làm vua sẽ hỏi tội này”. Nay thời cơ đã đến, binh mã hùng mạnh nên báo oán xưa.
Lưu Ly nghe lời, liền cho chuẩn bị binh mã, kéo sang nước Xá-di chinh phạt. Đức Phật có vị đại đệ tử thứ hai tên là Ma ha Mục Kiều Liên. Ông thấy vua Lưu Ly định tàn sát nước Xá di để trả thù xưa, sẽ giết hại bốn chúng đệ tử nên vô cùng thương xót. Ông liền đến chỗ Phật thưa rằng:
- Nay vua Lưu Ly vây đánh nước Xá-di, con nghĩ dân chúng vô tội sẽ chết oan, nên định đem bốn phương tiện cứu dân trong nước Xá-di.
1- Đem dân nước Xá-di để trên hư không.
2- Đem dân nước Xá-di giấu giữa biển.
3- Đem dân nước Xá-di giấu giữa núi Thiết Vi.
4- Đem dân nước Xá-di để ở giữa nước lớn phương khác, khiến vua Lưu Ly không biết chỗ của họ.
Đức Phật bảo:
- Này Mục Kiều Liên, ta biết ông có khả năng trí đức che chở cho dân nước Xá-di. Nhưng chúng sinh có bảy việc không thể tránh khỏi. Bảy việc đó là gì? Một là sinh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết, năm là tội, sáu là phước, bảy là nhân duyên. Bảy điều này dầu lòng ta muốn tránh nhưng không thể được. Dầu oai thần của ông có thể làm được chuyện đó nhưng túc nghiệp, tội lỗi làm sao tránh được?
Mục Kiều Liên lễ Phật lui ra, nhưng vẫn theo ý riêng đem bốn năm nghìn người tín chủ tri thức đựng trong bát đặt ở khoảng giữa các tinh tú trên hư không. Vua Lưu Ly đánh nước Xá-di, giết khoảng ba ức người rồi kéo quân về nước.
Lúc đó, Mục Kiều Liên đến chỗ Phật đỉnh lễ, rồi tự hào thưa:
- Vua Lưu Ly đánh nước Xá-di, đệ tử thừa oai thần Phật cứu bốn năm nghìn người nước này. Nay những vị đó ở trên hư không đều được thoát nạn.
Đức Phật hỏi:
- Ông đã đến xem người trong bát chưa?
Đáp:
- Dạ chưa!
Đức Phật bảo:
- Ông hãy xem người trong bát trước đã.
Mục Liên vâng lời, dùng đạo lực đem bát xuống xem, không ngờ tất cả đều đã chết hết. Mục Kiều Liên buồn thương rơi lệ, trở lại chỗ Phật thưa:
- Tất cả người trong bát đều chết cả! Oai lực thần thông không thể cứu họ thoát khỏi nghiệp tội đời trước.
Đức Phật bảo Mục Kiều Liên:
- Bảy việc mà ta đã nói trước dù Phật, Thánh chúng, thần tiên, đạo sĩ có oai lực ẩn mình, phân thân song cũng không thể tránh được.
Bấy giờ, đức Thế Tôn lại nói kệ:

Dầu hư không, biển cả
Hay núi đá xa xôi
Không nơi nào tránh khỏi
Quả ác nghiệp gây rồi.
Chúng sinh bị não hại
Lão tử nghiệp trả vay
Bậc bi trí giải thoát
Không nhớ lỗi lầm ai.

Đức Phật thuyết pháp xong, vô số người trong pháp hội hiểu được lẽ vô thường, đều buồn thương trước việc không thể tránh khỏi tội báo, hoan hỉ chứng quả Tu-đà-hoàn.

(Trích soạn từ: Kinh Pháp cú thí dụ, Quyển Thứ Hai, Phẩm Ác Hạnh Thứ 19, Thí dụ 39, tr.176-179, Việt dịch: Thích Minh Quang, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2012)

-
aa
+
935 lượt xem
11/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ