Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 14 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 14 (Bài 8)

Ngày 14: Nghe Pháp NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 15 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 15 (Bài 8)

Ngày 15: Tụng kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 16 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 16 (Bài 8)

Ngày 16: Nghe Pháp NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 17 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 17 (Bài 8)

Ngày 17: Tụng kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 18 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 18 (Bài 8)

Ngày 18: Nghe Pháp NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 19 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 19 (Bài 8)

Ngày 19: TỤNG KINH Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 20 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 20 (Bài 8)

Ngày 20: Nghe Pháp NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 21 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 21 (Bài 8)

Ngày 21: Tụng Kinh Sắp Lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết