Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 2 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 2 (Bài 8)

Ngày 2: Tụng kinh Sắp Lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 3 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 3 (Bài 8)

Ngày 3: Tụng kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 4 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 4 (Bài 8)

Ngày 4: Nghe Pháp Hướng dẫn cách sắp lễ: Tất cả các ngày nghe Pháp, đều dâng lễ cúng, trước

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 5 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 5 (Bài 8)

Ngày 5: Tụng kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 6 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 6 (Bài 8)

Ngày 6: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 7 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 7 (Bài 8)

Ngày 7: Tụng Kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 8 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 8 (Bài 8)

Ngày 8: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 9 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 9 (Bài 8)

Ngày 9: Tụng kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết