Tâm Bồ đề - Biến ác duyên thành đại duyên thù thắng | Trạch Pháp ngày 20/11/Quý Mão

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí

1.Tư duy về hạnh tu để thành tựu tâm Bồ Đề của các Bồ Tát.

Tu từ bi:

- Bước đi đầu tiên của hạnh từ bi là tha thứ: tha thứ cho người ác hại mình.

- Bước thứ hai là yêu thương cứu độ: dùng trí tuệ để thấy quả khổ của người hại mình mà phát đại nguyện cứu độ cho họ đến chỗ giác ngộ, hạnh phúc, an vui nhất.

2. Quán sự tha thứ của mình để tự đánh giá về thực hành từ bi tâm của mình.

3. Quán sự mong muốn cho người ác hại mình được sự tốt đẹp, để thật thấy tâm yêu thương của mình có hay không, nhiều hay ít.

4. Thấy được sự vĩ đại của Đức Phật khi hành Bồ Tát đạo, sinh tâm kính ngưỡng.

154 lượt xem
31/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ