Phật sự công quả trong khóa tu: Báo tứ trọng ân

Kính thưa các đạo hữu, chúng ta có được duyên tu hành trong chính Pháp ở kiếp này, là do vô lượng kiếp trước, khi chúng ta còn đang là người chưa biết tới Phật pháp, chúng ta đã được những Phật tử tạo duyên nâng bước cho chúng ta, để cho chúng ta được kết thiện duyên với pháp của Đức Phật. Để đền đáp công ơn với những người đã giúp cho ta khi xưa ấy, thì ngày hôm nay chúng ta có nên làm các việc Phật sự trong khoá tu để tạo duyên giúp cho các cháu khoá sinh (con em của chúng ta) kết duyên với Phật pháp không? Nếu như mình chẳng hỗ trợ cho các cháu, thì mình là người đã biết đền ơn chưa? Nếu mình không biết báo ơn, thì mình làm sao có thể đi được tới đích của con đường giải thoát, làm sao đi được tới đích của con đường lợi ích chúng sinh được đây?

Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phục vụ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019_Báo Tứ Trọng Ân

Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phục vụ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019_Báo Tứ Trọng Ân

Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng và giữ gìn đất nước, chúng ta tham gia làm công quả trong khoá tu, giúp cho các cháu tu bồi đạo đức là chúng ta đã ĐỀN ƠN QUỐC GIA XÃ HỘI, chúng ta trợ giúp cho các cháu học cách sống có hiếu nghĩa, đó cũng là chúng ta đã làm tăng trưởng hiếu tâm của chúng ta, đem công đức hồi hướng cho cha mẹ nhiều kiếp của chúng ta, đó cũng là BÁO ƠN CHA MẸ.

Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phục vụ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019_Báo Tứ Trọng Ân

Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng và giữ gìn đất nước, chúng ta tham gia làm công quả trong khoá tu, giúp cho các cháu tu bồi đạo đức là chúng ta đã ĐỀN ƠN QUỐC GIA XÃ HỘI

Chúng ta làm việc công quả này cũng là: "phục vụ chúng sinh, là thiết thực ĐỀN ƠN CHƯ PHẬT". Chúng ta nương vào Sư Phụ để làm lợi ích cho mình và cho chúng sinh cũng là: ĐỀN ƠN SƯ TRƯỞNG.

Phúc báu được sinh ra từ công đức BÁO TỨ TRỌNG ÂN này, sẽ được hồi đáp lại cho chính con cháu của chúng ta.

Giữ gìn Phật Pháp, trong đó rất cần sự truyền thừa Phật Pháp cho thế hệ tiếp nối. Trong tu tập Phật Pháp, phúc báu và trí tuệ của mình được phát sinh và tăng trưởng, chính là do duyên hành thiện vì lợi ích chúng sinh, vậy nên bất cứ duyên gì khiến thành tựu cho mình và cho chúng sinh, người có trí, người hiểu pháp, người biết vâng lời Phật dạy, nhất định chẳng nên bỏ qua, đó mới thật là biết BÁO TỨ TRỌNG ÂN. Các việc làm được sinh ra từ TRÍ GIÁC, sẽ giúp cho ta ngay trong hiện tại chuyển dần nghiệp, giúp chúng ta chuyển nghiệp từ PHẦM NHÂN thành THÁNH CƯ SĨ.

ĐỨC PHẬT DẠY: "CÁC ÔNG TƯ DUY, THẤY VIỆC ĐÓ LÀ THIỆN ĐEM ĐẾN LỢI ÍCH GIẢI THOÁT CHO MÌNH VÀ CHO CHÚNG SINH, THÌ CÁC ÔNG NÊN LÀM".

Rất mong các Phật tử trong câu lạc bộ, là những người bắt đầu biết dùng trí giải thoát để tư duy, để quyết định tinh tấn đi trên con đường mà chư Phật đã đi.

Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phục vụ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019_Báo Tứ Trọng Ân
Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phục vụ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019_Báo Tứ Trọng Ân
Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phục vụ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019
Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phục vụ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019
Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phục vụ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019

239 lượt xem
23/06/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ