Giải đáp thắc mắc cùng CLB La Hầu La | Kỳ 2


0:00 - 2:25 Kiếp trước con có một sợi dây liên kết với mẹ, kiếp sau con cũng có một sợi dây liên kết với mẹ, kiếp này con đi đâu cũng đi mẹ, khóa tu cũng đi với mẹ. Nếu như có một vong linh phá vỡ dây này thì kiếp sau con có phải là vong linh đến báo oán mẹ không ạ?
3:18 - 5:03
1.Tại sao pháp danh của Cô có bốn chữ mà mọi người lại có hai chữ?
2. Một người như thế nào thì được sám hối chư Tăng
5:04 - 6:02 Con thấy mẹ con tu tập sám hối trước chư Tăng. Cô cho con hỏi nhóm La Hầu La có được sám hối trước chư Tăng không ạ?

721 lượt xem
13/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ