Cúng dường hạt vừng nhỏ - Thành tựu quả phước to


Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

"Chúng ta lên chùa và sử dụng vật thực ở trên chùa, đó chính là tấm lòng và công sức của các Phật tử đã thành tâm cúng dường Tam Bảo. Cho nên, chúng ta hãy tinh tấn tu hành để hồi hướng phước báo cho các Phật tử đã có tâm bố thí".
- Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)- 

-
aa
+
488 lượt xem
12/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ