CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng báo ân Tổ Quốc, nguyện cầu đất nước bình an, thái hoà

“Cúng dường bậc đáng cúng
Chư Phật hoặc đệ tử
Các bậc vượt hý luận
Đoạn diệt mọi sầu bi
Cúng dường bậc như vậy
Tịch tịnh, không sợ hãi
Các công đức như vậy
Không ai ước lường được”.
Thực hành theo lời Phật dạy, với mong nguyện cầu cho đất nước được thái bình, hưng thịnh, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã phát nguyện sớt bát cúng dường chư Tăng Ni đang tu tập trong rừng thiền tại chùa Ba Vàng để hồi hướng báo ân quốc gia.
Xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video dưới đây!

Các bài nên xem:

130 lượt xem
11/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ