Các video về chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng (Chương trình số 2: Tu Pháp Lục hòa)

II. Chương trình số 2: Tu Pháp Lục Hòa

Chu kỳ 1. Lợi ích khi vâng lời bậc hiền trí thực hành hòa hợp đoàn kết 

Link video: 

Chu kỳ 2. Bất kính bậc trí dẫn đến phá hòa hợp – gieo nhân Đề Bà Đạt Đa

Link video: 

Chu kỳ 3. Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

Link video: 

Chu kỳ 4. Phúc báu khi làm cho hội chúng hòa hợp

Link video: 

Chu kỳ 5.

5.1 Cách nhận biết về đại chúng chư Tăng để nương tựa tu hành

Link video: 

5.2 Tu tập tăng thượng tưởng, niệm ân đức Phật - Pháp - Tăng

Link video: 

Chu kỳ 6. Nhân duyên của Sư trưởng đối với sự khởi sanh và chấm dứt tranh chấp bất hòa

Link video: 

Chu kỳ 7. Cần từ bỏ gì khi được sống tu hòa hợp với bậc phạm hạnh?

Link video: 

Chu kỳ 8. Thuyết Pháp thế nào đưa đến hòa hợp và phá hòa hợp?

Link video: 

Chu kỳ 9. Cần có “Quyết Định Tâm” đối với pháp lục hòa

Link video: 

Chu kỳ 10. Các dấu hiệu của người được gọi là "trọng pháp" khi thực hành lục hòa

Link video: 

Chu kỳ 11. Gieo nhân gì để được đủ duyên hướng dẫn hội chúng tu lục hòa

Link video: 

Chu kỳ 12. Dấu hiệu nhận biết hội chúng thực hành lục hòa đã có khả năng tự độ

Link video: 

Chu kỳ 13. Số kiếp luân hồi - Sự thống khổ cần giác ngộ

Link video: 

Chu kỳ 14. Máu thịt kiếp luân hồi - Sự thống khổ cần giác ngộ

Link video: 

Chu kỳ 15. Lục hoà - Con thuyền vững chắc đưa chúng sinh qua đường sinh tử

 

Link video: 

Chu kỳ 16. Pháp lục hòa kính cần nhớ cần tu để giải thoát luân hồi

 

Link video: 


 

565 lượt xem
14/02/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ