Bài kinh: Phật dùng hào quang hàng phục voi thần

Thuở xưa, đức Phật trú tại tinh xá Kỳ Thọ nước Xá-vệ vì hàng trời người, vua quan, bốn bộ đệ tử thuyết đại pháp vô thượng. Lúc ấy, phía nam nước có một vùng núi sâu, nơi đây thường xuất hiện một con voi lớn. Voi có ba màu trắng, xanh và đen. Vua muốn có được voi lớn dùng vào việc chiến đấu để giúp vua mở mang bờ cõi, nên sai người bắt nó giao cho điều tượng sư huấn luyện. Ba năm sau, voi có thể dùng để cưỡi hay chiến đấu.
Lúc đó, có một con thần tượng do rồng sinh ra, thân trắng như tuyết, đuôi đỏ như son, hai ngà màu vàng kim. Thợ săn thấy con voi khác thường này bèn trở về tâu vua, mô tả hình dáng và bảo nó xứng đáng để vua cưỡi. Vua liền ra lệnh cho thợ săn voi hơn ba mươi người vào rừng bắt nó. Bọn họ đến chỗ voi giăng dây định bắt. Thần tượng biết được ý người liền bước đến, rơi vào vòng dây. Mọi người xúm lại định bắt, voi nổi giận lồng lên đạp những người đứng gần chết ngay tại chỗ. Những kẻ đứng xa thấy vậy vội bỏ chạy, nhưng voi đuổi theo quyết giết chẳng tha. Lúc ấy, cạnh núi có các Tỳ- kheo trẻ tuổi khỏe mạnh, đã tu học rất lâu nhưng chưa được định tâm. Họ ở xa thấy thần tượng đuổi theo giết người nên khởi lòng thương xót định cậy mạnh chạy đến cứu. Đức Phật từ xa trông thấy việc này, sợ các Tỳ-kheo bị thần tượng giết hại, nên liền hiện đến bên cạnh voi phóng ra hào quang rực rỡ. Voi trông thấy hào quang Phật không còn sân hận, thôi không đuổi theo giết người nữa. Các Tỳ-kheo thấy Phật, vội chào đón làm lễ. Đức Phật vì các Tỳ- kheo nói kệ:

Chớ vọng trêu thần tượng
Để chuốc khổ vào thân
Ác ý là tự sát
Chết không sinh cõi lành.

Các Tỳ-kheo nghe kệ xong liền đê đầu đỉnh lễ sám hối. Rồi họ tự quán xét sâu xa lỗi lầm của mình, chứng được quả A-la-hán ngay trước Phật. Các thợ bắt voi lúc ấy mới hoàn hồn, nghe pháp xong, đều hiểu được đạo.

733 lượt xem
11/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ