Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

PHẨM THỨ NĂM: DANH HIỆU CỦA ĐỊA NGỤC 1. PHỔ HIỀN HỎI Lúc đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa

Chi tiết
Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

PHẨM THỨ MƯỜI: SO SÁNH NHÂN DUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA SỰ BỐ THÍ Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát

Chi tiết
Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

PHẨM THỨ NHẤT: THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI 1. PHẬT HIỆN THẦN THÔNG Ta nghe như thế này:

Chi tiết
Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan Bồn

Bài kinh: Kinh Vu Lan Bồn Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Chi tiết
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

NGHI THỨC SÁM HỐI TRƯỚC KHI TỤNG KINH (Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng Kinh, thời

Chi tiết
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Tựa” thứ nhất

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Tựa” thứ nhất

Phẩm “Tựa” thứ nhất 1. Tôi nghe như thế này: Một thuở nọ Đức Phật (2) ở trong núi Kỳ

Chi tiết
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ nhất – Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Phẩm “Phương tiện”(31) thứ hai 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ Chánh định an lành mà dậy, bảo

Chi tiết
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Quyển thứ hai – Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Phẩm “Thí dụ” thứ ba 1. Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy

Chi tiết