Bài kinh: Ngày Trai Giới

Bài kinh: Ngày Trai Giới

BÀI KINH: NGÀY TRAI GIỚI (Trích trong Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh, quyển 4, chương 8, phẩm

Chi tiết
Trích lược bài kinh Dược Sư

Trích lược bài kinh Dược Sư

KINH DƯỢC SƯ (trích lược) (Pháp khí: Khánh chuông) Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới

Chi tiết
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

LỜI NÓI ĐẦU Đức Phật là bậc giác ngộ. Ngài đã thấu triệt chân lý. Ngài chỉ dạy cho chúng

Chi tiết
Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

PHẨM THỨ NĂM: DANH HIỆU CỦA ĐỊA NGỤC 1. PHỔ HIỀN HỎI Lúc đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa

Chi tiết
Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

PHẨM THỨ MƯỜI: SO SÁNH NHÂN DUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA SỰ BỐ THÍ Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát

Chi tiết
Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

PHẨM THỨ NHẤT: THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI 1. PHẬT HIỆN THẦN THÔNG Ta nghe như thế này:

Chi tiết
Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan Bồn

Bài kinh: Kinh Vu Lan Bồn Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Chi tiết
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

NGHI THỨC SÁM HỐI TRƯỚC KHI TỤNG KINH (Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng Kinh, thời

Chi tiết