Tổng hợp các video trong nghi thức tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp

I. Năm thứ 1

https://phamthiyen.com/cac-video-nam-thu-nhat-tu-ky-niem-ve-ngai-dai-ca-diep-c4492.html

II. Năm thứ 2

https://phamthiyen.com/cac-video-nam-thu-hai-tu-ky-niem-ve-ngai-dai-ca-diep-c4491.html

III. Năm thứ 3

https://phamthiyen.com/cac-video-nam-thu-ba-tu-ky-niem-ve-ngai-dai-ca-diep-c4527.html

 

 

1,654 lượt xem
02/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ