Tại Thánh tích Đức Phật thành đạo: Phật tử CLB Cúc Vàng thành kính cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni

Thánh tích Bồ đề đạo tràng (Bodhgaya) - Ấn Độ là nơi thái tử Tất Đạt Đa chứng đắc quả vị Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni sau 49 ngày đêm thiền định dưới gốc cây Bồ đề hơn 2500 năm trước. Vì vậy, đối với những người tín tâm, có thể nói, Bồ đề đạo tràng là nơi linh thiêng bậc nhất trên thế giới.

Cũng tại nơi đây, trong chuyến hành hương về miền đất Phật năm 2023, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử của đoàn hành hương số 4 - CLB Cúc Vàng đã thành kính cúng dường 1.000 chư Tăng Ni quốc tế và Việt Nam - những sứ giả của Đức Thế Tôn ngày nay.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận tại đất nước Ấn Độ:

Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trang nghiêm đối trước chư Tôn đức Tăng Ni

Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trang nghiêm đối trước chư Tôn đức Tăng Ni

Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử quỳ gối, trang nghiêm đối trước chư Tôn đức Tăng Ni dâng lời tác bạch

Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử quỳ gối, trang nghiêm đối trước chư Tôn đức Tăng Ni dâng lời tác bạch

Chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh cho sự cúng dường của các Phật tử

Chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh cho sự cúng dường của các Phật tử

Cô Phạm Thị Yến thành kính dâng vật phẩm cúng dường chư Tôn đức Tăng

Cô Phạm Thị Yến thành kính dâng vật phẩm cúng dường chư Tôn đức Tăng

Tịnh tài cúng dường được các Phật tử chuẩn bị

Tịnh tài cúng dường được các Phật tử chuẩn bị

Buổi lễ cúng dường diễn ra trong không khí trang nghiêm với đông đảo chư Tôn đức Tăng quốc tế

Buổi lễ cúng dường diễn ra trong không khí trang nghiêm với đông đảo chư Tôn đức Tăng quốc tế

Dâng vật phẩm cúng dường chư Tôn đức Tăng - gieo trồng cội phước nơi Tam Bảo

Dâng vật phẩm cúng dường chư Tôn đức Tăng - gieo trồng cội phước nơi Tam Bảo

Trong khuôn viên Bồ đề đạo tràng, 1000 chư Tăng Ni quốc tế và Việt Nam khất thực, thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử

Trong khuôn viên Bồ đề đạo tràng, 1000 chư Tăng Ni quốc tế và Việt Nam khất thực, thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử

Chư Tôn đức Tăng khất thực, thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử trong khuôn viên Thánh tích Bồ đề đạo tràng

Chư Tôn đức Tăng khất thực, thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử trong khuôn viên Thánh tích Bồ đề đạo tràng

Được đặt chân tới nơi Đức Phật thành đạo và dâng vật phẩm cúng dường chư Tăng là duyên lành thù thắng của các Phật tử trong đoàn hành hương số 4 - CLB Cúc Vàng

Được đặt chân tới nơi Đức Phật thành đạo và dâng vật phẩm cúng dường chư Tăng là duyên lành thù thắng của các Phật tử trong đoàn hành hương số 4 - CLB Cúc Vàng

13 lượt xem
11/11/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ