[Trực tiếp] Sớt bát cúng dường - Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 18/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

539 lượt xem
25/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ