Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật tử nương tựa Tam Bảo Cầu siêu phả độ gia tiên

Thực hành theo lời dạy của Đức Phật, noi gương đức đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát, ngày 8/7/Canh Tý (tức 26/8/2020), chùa Ba Vàng tổ chức lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên để cầu siêu độ cho cha mẹ quá vãng, gia tiên tiền tổ đang trong cõi vong linh, ngạ quỷ của các gia đình tín chủ đã nhất tâm bạch thỉnh các vong linh về tại chùa Ba Vàng. Mặc dù không thể về chùa tham dự lễ cầu siêu do nạn dịch Covid-19, nhưng ở tại gia, các Phật tử vẫn hướng tâm bạch lễ đầy đủ để các vong linh được về đàn tràng thọ thực no đủ, thính Pháp, nghe kinh, qua sự khai thị của chư Tăng mà được giác ngộ, siêu thoát.
Trong kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật dạy rằng:
“Người nào có sắm ra vật thực
Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời
Hiện tiền phụ mẫu của người
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn
Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi
Cảnh thanh nhàn hưởng thụ tự nhiên
Như còn cha mẹ hiện tiền
Nhờ đó cũng đặng bách niên thọ trường
Như cha mẹ bảy đời quá vãng
Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung…”
Bởi vậy, các Phật tử với lòng thương tưởng, mong muốn được báo đền ân đức của cha mẹ trong hiện kiếp này và cha mẹ nhiều kiếp cùng với gia tiên tiền tổ, người thân quyến thuộc nên đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ.
Nguyện cầu cho các chúng vong linh, ngạ quỷ được tăng phúc, nương oai lực nơi Tam Bảo để được tu hành và được gieo duyên tu tập sáu pháp hòa kính cầu Vô Thượng Bồ Đề cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng để sớm được siêu thoát.
Dưới đây là hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng:

Chư Tăng bạch Phật trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên

Chư Tăng bạch Phật trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên

Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng và các Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại chùa tham dự lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên

Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng và các Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại chùa tham dự lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên

Phật tử đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ

Phật tử đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ

Đàn lễ cúng thí thực tại chùa Ba Vàng

Đàn lễ cúng thí thực trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng

Các bài nên xem:

315 lượt xem
27/08/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục