Phật tử nương tựa Tam Bảo Cầu siêu phả độ gia tiên

Thực hành theo lời dạy của Đức Phật, noi gương đức đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát, ngày 8/7/Canh Tý (tức 26/8/2020), chùa Ba Vàng tổ chức lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên để cầu siêu độ cho cha mẹ quá vãng, gia tiên tiền tổ đang trong cõi vong linh, ngạ quỷ của các gia đình tín chủ đã nhất tâm bạch thỉnh các vong linh về tại chùa Ba Vàng. Mặc dù không thể về chùa tham dự lễ cầu siêu do nạn dịch Covid-19, nhưng ở tại gia, các Phật tử vẫn hướng tâm bạch lễ đầy đủ để các vong linh được về đàn tràng thọ thực no đủ, thính Pháp, nghe kinh, qua sự khai thị của chư Tăng mà được giác ngộ, siêu thoát. 

Trong kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật dạy rằng: 
“Người nào có sắm ra vật thực 
Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời 
Hiện tiền phụ mẫu của người 
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn 
Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi 
Cảnh thanh nhàn hưởng thụ tự nhiên 
Như còn cha mẹ hiện tiền 
Nhờ đó cũng đặng bách niên thọ trường 
Như cha mẹ bảy đời quá vãng 
Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung…” 
Bởi vậy, các Phật tử với lòng thương tưởng, mong muốn được báo đền ân đức của cha mẹ trong hiện kiếp này và cha mẹ nhiều kiếp cùng với gia tiên tiền tổ, người thân quyến thuộc nên đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ. 

Nguyện cầu cho các chúng vong linh, ngạ quỷ được tăng phúc, nương oai lực nơi Tam Bảo để được tu hành và được gieo duyên tu tập sáu pháp hòa kính cầu Vô Thượng Bồ Đề cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng để sớm được siêu thoát. 
Dưới đây là hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng:

Chư Tăng bạch Phật trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên
Chư Tăng bạch Phật trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên
Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng và các Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại chùa tham dự lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên
Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng và các Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại chùa tham dự lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên
Phật tử đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ
Phật tử đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ

Các bài nên xem:

1,715 lượt xem
27/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ