Bài Kinh: Không Bị Phi Nhân Làm Hại

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, gọi các Tỷ kheo:
Ví như, này các Tỷ kheo, những gia đình nào có nhiều phụ nữ và ít đàn ông, thì những gia đình ấy rất dễ bị đạo tặc, trộm cướp não hại.
Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo nào không tu tập từ tâm giải thoát, không làm cho sung mãn, thì vị ấy dễ bị phi nhân não hại. (1 chuông)
Ví như, này các Tỷ kheo, những gia đình nào có ít phụ nữ và nhiều đàn ông, thì những gia đình ấy khó bị đạo tặc, trộm cướp não hại.
Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo nào tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thì vị ấy rất khó bị phi nhân não hại. (1 chuông)
Do vậy, này các Tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau: Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ địa, an trú và khéo thực hiện. (3 chuông)

(Trích soạn nguồn: ĐTKVN, Tương Ưng Bộ II, chương 9, phần Gia đình, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.461)
(Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikàya, tập II, chủ đề IX - Chư Thiên & ma quỷ, bài kinh: Không bị phi nhân làm hại, tr. 154, Biên soạn - Quảng Tánh, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, năm 2016.)

287 lượt xem
18/07/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ