Bài kinh: Chúng Tăng Cường Thịnh

Một thời Thế Tôn ở tại thành Vương Xá (Ràjagaha), trên núi Linh Thứu (Gijjhakùta), tập hợp các vị Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Đây là bảy pháp làm cho chúng Tỷ kheo được cường thịnh, không suy giảm. Bảy pháp ấy bao gồm:
Một là: Chúng Tỷ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau.
Hai là: Chúng Tỷ kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết.
Ba là: Chúng Tỷ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành.
Bốn là: Chúng Tỷ kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc thượng tọa niên cao lạp trưởng và nghe theo lời dạy của những vị này.
Năm là: Chúng Tỷ kheo không bị chi phối bởi tham ái.
Sáu là: Chúng Tỷ kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh.
Bảy là: Chúng Tỷ kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến, muốn đến ở và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc.
Này các Tỷ kheo, khi nào bảy pháp bất thối này vẫn được duy trì giữa các vị Tỷ kheo, khi nào các vị Tỷ kheo được giảng dạy bảy pháp bất thối này thì chúng Tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

(ĐTKVN, Trường Bộ I, kinh Đại Bát Niết Bàn, VNCPHVN, 1991, tr.547)

48 lượt xem
29/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ