Bài kinh: Các Pháp Môn Tu Của Ngoại Đạo Không Có Niết Bàn

Thuở xưa, trong nước Tư-ha-điệp có một trái núi lớn tên Tư-hưu-giá-tha. Trong núi có hơn năm trăm vị Phạm Chí đều đắc thần thông. Các vị đó tự bảo với nhau:
- Chỗ chứng đắc của chúng ta chính là Niết-bàn.

Lúc ấy, đức Phật mới ra đời gióng trống pháp, mở cửa cam lộ. Ngài thấy các Phạm Chí này nghe được tên Phật mà không đến nghe pháp vì chấp vào sở đắc của mình, thật là đáng thương. Ngài lại xét thấy họ là những người có thể độ được. Nên một hôm, đức Thế Tôn đi một mình vào núi, ngồi dưới một cội cây nơi đường ra vào. Ngài nhập tam-muội phóng hào quang trên thân soi chiếu khắp núi, mọi nơi đều rực sáng như cả núi bị cháy.

Các Phạm Chí thấy vậy sợ hãi, vội dùng thần thông phun nước dập lửa. Nhưng dầu họ cố sức thế nào đi nữa cũng không dập tắt được. Họ lấy làm lạ bỏ núi chạy ra. Xa xa họ trông thấy đức Thế Tôn đang tọa thiền dưới cội cây, như mặt trời mọc bên núi vàng, như vầng trăng sáng giữa đám sao đêm. Họ ngạc nhiên không biết đó là vị thần nào nên vội đến xem. Đức Phật bảo họ ngồi xuống rồi hỏi từ đâu tới. Họ đáp:
- Chúng tôi ở núi này tu đạo đã lâu. Sáng nay, lửa dữ nổi lên đốt cháy rừng cây trong núi nên lo sợ bỏ chạy ra.

Đức Phật bảo:
- Đây là lửa phước không làm tổn thương người, chỉ muốn đốt cháy trần cấu si mê của các ông.

Lúc ấy, các thầy trò Phạm Chí nhìn nhau bàn tán:
- Đây là đạo sĩ gì vậy? Trong chín mươi sáu thứ đạo chưa từng có ông thầy này!

Có người nói:
- Tôi từng nghe con vua Tịnh Phạn tên là Tất- đạt không tham ngôi báu xuất gia cầu thành Phật. Chắc là vị này không sai.

Các đệ tử bèn đề nghị thầy mình:
- Chúng ta hỏi thử Phật chỗ hành sự của Phạm Chí có đúng không?

Lúc ấy, các thầy trò Phạm Chí đứng dậy bạch Phật:
- Kinh pháp Phạm Chí tên là Tứ Vô Ngại. Các môn như thiên văn, địa lý, pháp các vua chúa trị nước an dân và những pháp tắc nên làm của chín mươi sáu thứ đạo đều gồm đủ trong đó. Không biết kinh này có phải là pháp Niết-bàn không? Xin Phật giải nói khai hóa cho kẻ chưa được nghe.

Đức Phật dạy:
- Các ông hãy khéo lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta từ vô số kiếp quá khứ thường tu theo kinh này đắc được ngũ thông dời non lấp biển, song vẫn bị sinh tử triền miên không dứt, tự mình không chứng Niết-bàn cũng không nghe có ai đắc đạo. Nên các ông tu hành như vậy không phải gọi là Phạm Chí.

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng:

Dứt dòng ái, vượt qua
Vô dục như Phạm thiên
Ý hành đều chấm dứt
Đó gọi là Phạm Chí.
Mở được các dục kết
Thanh tịnh vượt vực sâu
Không có pháp thứ hai
Đó gọi là Phạm Chí.
Không phải bện búi tóc
Mà gọi là Phạm Chí
Nếu thành tín, theo pháp
Thanh bạch là hiền nhân.
Búi tóc mà vô tuệ
Mặc áo cỏ làm chi?
Trong không lìa cấu uế
Ngoài xả bỏ ích gì?
Bỏ hết dâm nộ si
Kiêu mạn, các ác kiến
Như rắn lột bỏ da
Đó gọi là Phạm Chí.
Việc đời quyết cắt tiệt
Miệng không nói lời thô
Bát chính đạo trau dồi
Đó gọi là Phạm Chí.
Đã dứt nguồn ái ân
Sống vô dục, không nhà
Mọi ái nhiễm đoạn tận
Đó gọi là Phạm Chí.
Lìa xa cõi nhân gian
Không rơi lại cõi trời
Không vướng trong các cõi
Đó gọi là Phạm Chí.
Tự biết túc mạng mình
Vốn từ đâu lại đây
Sinh tử được diệt hết
Thông tỏ được đạo mầu
Sáng suốt và vắng lặng
Đó gọi là Phạm Chí.
Trong không lìa cấu uế
Ngoài xả bỏ ích gì?
Bỏ hết dâm nộ si
Kiêu mạn, các ác kiến
Như rắn lột bỏ da
Đó gọi là Phạm Chí.
Việc đời quyết cắt tiệt
Miệng không nói lời thô
Bát chính đạo trau dồi
Đó gọi là Phạm Chí.
Đã dứt nguồn ái ân
Sống vô dục, không nhà
Mọi ái nhiễm đoạn tận
Đó gọi là Phạm Chí.
Lìa xa cõi nhân gian
Không rơi lại cõi trời
Không vướng trong các cõi
Đó gọi là Phạm Chí.
Tự biết túc mạng mình
Vốn từ đâu lại đây
Sinh tử được diệt hết
Thông tỏ được đạo mầu
Sáng suốt và vắng lặng
Đó gọi là Phạm Chí.

Đức Phật nói kệ xong, bảo các Phạm Chí:
- Chỗ các ông tu tập tự cho là đã được Niết-bàn giống như cá thiếu nước, sự vui đâu có lâu dài. Vạn vật nhân duyên hòa hợp tự tính vốn không.

Các Phạm Chí nghe xong vô cùng hoan hỉ, quỳ thẳng bạch Phật xin làm đệ tử. Râu tóc họ liền tự rụng thành Sa-môn. Do tu hạnh thanh tịnh họ đều đắc quả A-la-hán. Trời rồng quỷ thần đều thấy được đạo.

-
aa
+
659 lượt xem
11/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.