Bài kinh: Bổn Phận Người Gia Chủ

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Câu Lợi (Koli), tại thị trấn Sa-da-ne-la (Sajanela). Rồi gia chủ Cấp Cô Độc (Anàthapindika) đi đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ như sau:

Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Thế nào là bốn?

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ kheo; hộ trì chúng Tỷ kheo với y, với đồ ăn khất thực, với sàng tọa, với dược phẩm trị bệnh.

Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời.

“Bậc hiền trí thực hiện,
Con đường thật xứng đáng,
Của người làm gia chủ,
Hộ trì bậc có giới,
Bậc sở hành chân chánh,
Hộ trì với y áo,
Với đồ ăn khất thực,
Sàng tọa, thuốc trị bệnh,
Công đức họ tăng trưởng,
Thường hằng, ngày lẫn đêm,
Do làm nghiệp hiền thiện;
Đi đến cảnh chư Thiên”.

(Đại tạng kinh Việt Nam, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Nguồn sanh phước, phần Bổn phận người gia chủ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, 1996, tr.674)

-
aa
+
35,767 lượt xem
12/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ