Bài kinh: Bỏ Ác, Làm Lành

Một thời Thế Tôn trú ở Kim-tỳ-la (Kimbilà), dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành. Thế nào là năm? Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành.

Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. Thế nào là năm? Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng tốt đồn khắp; khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành.

(Đại tạng kinh Việt Nam, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Ác hành, phần Người ác hành, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, 1996, tr.741)

134 lượt xem
12/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ