Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Tỷ Đà La Làm Trọn Lời Hứa Của Cha

Thuở xưa, lúc đức Phật còn tại thế có một vị trưởng giả tên là Tu-đà-la, giàu có vô số, tín ngưỡng đạo đức. Ông có lời thệ nguyện vào ngày mùng Tám tháng Chạp hằng năm thỉnh Phật và Tăng chúng về nhà cúng dường. Ông nguyện trọn đời thực hành và nếu mất đi, con cháu cũng phải tiếp tục không bỏ. Vì vậy, trước khi mất, ông đã ân cần dặn dò con mình là Tỷ-đà-la phải thay mình lo việc cúng dường.
Tỷ-đà-la vâng lời cha dạy, hằng năm đều thiết trai cúng dường. Nhưng về sau, gia cảnh lần lần nghèo khó. Tháng Chạp đã đến mà trong nhà không có gì nên Tỷ-đa-la rất lo buồn. Đức Phật sai tôn giả Mục Liên đến hỏi:
– Ngày cúng dường hằng năm của cha ông sắp đến, ông đã chuẩn bị gì chưa?
Tỷ-đà-la đáp:
– Lời dặn bảo của cha, con đâu dám trái. Mong đức Thế Tôn từ bi tưởng đến, vào giờ ngọ ngày mùng Tám quang lâm nhà con.
Tôn Giả Mục Liên liền trở về thưa lại với Phật như vậy. Về phần Tỷ-đà-la, ông cùng với vợ con đi vay mượn một trăm lượng vàng, sắm sửa đầy đủ đồ cúng dường cho ngày mùng Tám. Đúng ngày ấy, đức Phật cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo đến thọ trai. Lễ cúng dường viên mãn. Tỷ-đà-la vô cùng hoan hỉ, không chút hối tiếc. Giữa đêm hôm ấy, trong các kho cũ trống rỗng trước đây tự nhiên bảo vật đều đầy đủ như xưa.
Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng Tỷ-đà-la trông thấy vừa mừng lại vừa sợ. Họ sợ quan tra hỏi của cải này từ đâu mà có. Hai vợ chồng bàn nhau nên đến hỏi Phật. Rồi cả hai đến chỗ Phật trình bày đầy đủ sự việc. Đức Phật nói với Tỷ-đà-la:
– Ông hãy an tâm sử dụng, không nên nghi sợ, ông không trái lời cha, dầu chết cũng không thay đổi, ông có tín tâm, trì giới, tàm, quí, đa văn, bố thí, trí tuệ. Nhờ có đầy đủ bảy món báu này nên phước đức chiêu cảm như thế, không phải là tai họa đâu. Người trí biết tu hành thì không luận là nam hay nữ sinh ra chỗ nào phước cũng tự nhiên sẵn đủ.
Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ:
Niềm tin và giới hạnh
Tự mình biết tàm, quý
Đa văn, thí, trí huệ
Đây là bảy món báu.
Nhờ tin nên giữ giới
Thường tịnh quán các pháp
Trí tuệ luôn trau dồi
Lời Phật dạy chẳng quên.
Sống có những báu này
Không luận nam hay nữ
Trọn đời không đói nghèo
Người hiền biết lẽ chân.
Tỷ-đà-la nghe Phật nói, lòng tin Tam Bảo càng kiên cố, đỉnh lễ dưới chân Phật rồi về nhà. Ông đem những lời Phật dạy thuật lại đầy đủ cho người nhà nghe. Nhờ đó ai cũng tin tưởng Phật pháp, được lợi ích lớn.

13 lượt xem
11/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục