Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Phật Nói Điềm An Lành Tối Thượng

Thuở xưa, đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật thành La-duyệt-kỳ vì hàng trời người long thần chuyển Đại pháp luân. Lúc ấy, bên bờ sông Hằng phía nam núi có một người Phạm Chí Ni-kiền. Ông ta là bậc trưởng lão kỳ cựu, học rộng hiểu nhiều, đắc được ngũ thông, hiểu việc xưa nay. Ông chỉ dạy giáo hóa được năm trăm môn đồ. Họ đều thông đạt thiên văn, địa lý, nhân sự, không phương diện nào là không nghiên cứu thấu đáo. Các việc kiết hung họa phước, được mùa thất mùa, họ đều biết trước.
Các đệ tử Phạm Chí trước khi Phật giáo hóa đã biết tu tập, nên sinh căn lành có thể độ được. Một hôm, họ đưa nhau đến bờ sông, tìm chỗ vắng ngồi bàn luận. Họ tự hỏi với nhau:
– Dân chúng trong tất cả các nước cho việc gì là kiết tường?
Họ không trả lời được, nên đến chỗ thầy làm lễ chắp tay thưa:
– Đệ tử chúng con học đạo đã lâu, đều được thành tựu. Song chưa biết dân chúng trong tất cả các nước cho việc gì là kiết tường?
Phạm Chí Ni-kiền đáp:
– Lành thay câu hỏi này. Trong cõi Diêm Phù có mười sáu nước lớn, tám mươi bốn nghìn nước nhỏ. Nước nào cũng có việc kiết tường, như là vàng bạc, lưu ly pha lê, minh nguyệt thần châu, voi ngựa xe cộ, ngọc nữ san hô, kha bối kỹ nhạc, phụng hoàng khổng tước. Hoặc họ lấy nhật nguyệt tinh tú, bình báu, Phạm Chí đạo sĩ là điềm báo kiết tường mà họ yêu thích. Nếu họ thấy được những việc trên sẽ hết lời khen ngợi, cho đây là điềm báo kiết tường của nước.
Các đệ tử hỏi:
– Lại còn có việc gì đặc biệt kiết tường nữa không? Nó đối với thân có ích, khi mạng chung được sinh lên cõi trời?
Phạm Chí Ni-kiền đáp:
– Từ các bậc thầy trước truyền dạy lại không có việc này, sách vở cũng không thấy ghi chép.
Các đệ tử thưa:
– Gần đây nghe có người dòng họ Thích xuất gia tu đạo, thiền tọa sáu năm, hàng phục được ma quân, đạt thành quả Phật, đầy đủ ba minh vô ngại. Chúng ta thử đến hỏi xem sự hiểu biết của ông ta như thế nào, có bằng thầy không.
Kế đó, thầy trò hơn năm trăm người theo đường núi tìm đến chỗ Phật. Đến nơi, mọi người làm lễ rồi ngồi qua một bên. Phạm Chí Ni-kiền quỳ xuống chắp tay thuật lại mọi việc rồi bạch Phật:
– Bạch đức Thế Tôn, các nước đều có việc kiết tường như thế, không biết còn có việc gì kiết tường hơn không?
Đức Phật bảo với Phạm Chí:
– Những điều ông bàn luận chỉ là việc thế gian. Thuận theo thì kiết tường, trái lại thì tai họa, không thể cứu độ tâm linh, chấm dứt khổ não. Pháp kiết tường mà ta biết, người thực hành theo sẽ được phước ra khỏi hẳn ba cõi, an trú Niết-bàn.
Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ:

Phật tôn quí hơn trời
Như Lai thường diễn nghĩa
Đạo sĩ Phạm Chí đến
Hỏi sao là kiết tường?
Bấy giờ Phật từ mẫn
Nói yếu nghĩa chính chân
Tin, vui theo chính pháp
Là tối thượng kiết tường.
Cũng không từ thiên nhân
Mong xin điều may mắn
Không cầu đảo quỷ thần
Là tối thượng kiết tường.
Chọn bạn hiền ở chung
Thường siêng làm phước đức
Thân trong sạch chân chính
Là tối thượng kiết tường.
Bỏ ác theo điều thiện
Tránh rượu, biết tiết chế
Không dâm với nữ sắc
Là tối thượng kiết tường.
Học rộng, giữ giới nghiêm
Tinh tấn tu chính pháp
Sửa mình, không tranh chấp
Là tối thượng kiết tường.
Hiếu thảo thờ cha mẹ
Lo gia nghiệp, vợ con
Không để cho nghèo đói
Là tối thượng kiết tường.
Không ngã mạn, tự đại
Tri túc, biết xét suy
Theo thời tụng tập kinh
Là tối thượng kiết tường.
Thường thích nghe học hỏi
Ưa gặp bậc Sa-môn
Nghe giảng liền thọ trì
Là tối thượng kiết tường.
Trì trai tu phạm hạnh
Thường thích gặp hiền minh
Nương tựa bậc trí sáng
Là tối thượng kiết tường.
Có đức tin, đạo đức
Chính tâm, không nghi nan
Mong thoát ba ác đạo
Là tối thượng kiết tường.
Tâm bình đẳng bố thí
Phụng thờ bậc đắc đạo
Cung kính các thiên nhân
Là tối thượng kiết tường.
Thường muốn lìa tham dâm
Sân si vừa khởi tâm
Liền lấy đạo soi chiếu
Là tối thượng kiết tường.
Lìa bỏ việc phi pháp
Siêng năng tu đạo đức
Thường thờ bậc đáng thờ
Là tối thượng kiết tường.
Vì tất cả chúng sinh
Gây dựng đại từ tâm
Nhân ái giúp an ổn
Là tối thượng kiết tường.
Người trí ở thế gian
Luôn tập hạnh kiết tường
Tự thành tựu tuệ giác
Là tối thượng kiết tường.

Thầy trò Phạm Chí nghe Phật nói kệ xong chợt nhiên tỏ ngộ, sinh đại hoan hỉ, đến trước Phật bạch rằng:
– Nguyện đức Thế Tôn từ bi tế độ cho chúng con được quy y Tam Bảo, xuất gia làm Sa-môn tu học theo Phật.
Đức Phật đáp:
– Lành thay! Hãy lại đây Tỳ-kheo.
Ngay đó các vị ấy đều thành Sa-môn, tu quán sổ tức liền chứng quả A-la-hán. Vô số người nghe chứng được Pháp nhãn.

52 lượt xem
11/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục