Bài kinh: Ca Hát Cúng Dường Được Phật Thọ Ký

Tôi nghe như vầy:
Một thời Đức Phật ở tại nước Ca-tỳ-la-vệ, rừng Ni-cư-đà, cùng với chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người đều hội họp.

….Bấy giờ lại có ba ức sáu ngàn vạn chúng Càn-thát-bà thấy các chúng A-tu-la, Ca-lâu-la, Long nữ, Long vương và Cưu-bàn-trà cúng dường Phật được thọ ký, họ vừa lòng xứng ý hớn hở vui mừng sinh tâm hy hữu chưa từng có mà nghĩ rằng: “Đức Như Lai thật là hy hữu chưa từng có, tuyên nói pháp giới không có biến đổi mà thị hiện có, làm tăng trưởng căn lành. Dù không tác giả mà thị hiện tác nghiệp.” Chúng Càn-thát-bà ở trong pháp ấy rõ biết như vậy rồi, đối với Như Lai sinh lòng tôn trọng phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Họ mừng vui vì muốn cúng dường Phật, nên hóa hiện ba ức sáu ngàn vạn đầu đại tượng vương Y-la-bà-na,… các Càn-thát-bà đều ngồi trên tượng vương tấu âm nhạc trời. (1 chuông)

…Lúc họ tấu âm nhạc, tràng nhạc ấy vang khắp Tam thiên đại thiên thế giới. Chúng sinh nghe tiếng nhạc ấy cũng đều được chẳng thoái chuyển Vô thượng Bồ-đề. Chúng Càn-thát-bà, mỗi vị ở trên tượng vương trần thiết cúng dường Phật, khiến các ngọc nữ tấu nhạc ca vũ. Lại có ngọc nữ động chân tay rải các thứ bột hương trời để cúng dường Đức Phật...

Các Càn-thát-bà ở trên không, ngồi tượng vương nhiễu Phật đủ ba mươi sáu vòng rồi, liền xuống tượng vương nhiễu Phật ba vòng đảnh lễ chân Phật chắp tay đứng một phía nói kệ tán thán: (1 chuông)

Thế Tôn trí tuệ vượt ba cõi
Tự mình ra rồi lại độ người
Tất cả thế gian không bằng Phật
Tướng tốt thân sáng rất đoan chánh. (1 chuông)
Trời, người tối diệu vô biên xưng
Thị hiện thế gian chẳng nghĩ bàn
Chẳng thấy một pháp tánh tướng khác
Mà dạy chúng sinh tu thiện nghiệp. (1 chuông)
…Chúng con nguyện làm vô biên xưng
Đại Đạo sư đủ tướng trăm phước
Đại Bi lợi ích các thế gian
Nguyện làm Thế Tôn, như Phật vậy. (1 chuông)
Chúng con nguyện với kẻ ám chướng
Những người tùy thuận dòng tham dục
Người khát ái buộc ràng trăm khổ
Cứu tế độ họ như Thế Tôn. (1 chuông)
Chúng con nguyện với người nhiều khổ
Người chẳng thấy bờ kia ma trói
Người chạy như vượn khỉ nhảy nhót
Cứu tế độ họ như Thế Tôn. (1 chuông)
Chúng con nguyện nơi người mù lòa
Người sáu loài nhọc nhằn qua lại
Người tự than mình hoại nghiệp quả
Cứu tế độ họ như Thế Tôn. (1 chuông)

Đức Phật biết các Càn-thát-bà đã sinh lòng tin sâu nên hiện tướng mỉm cười.

Tuệ mạng Mã Thắng Tỳ-kheo nói kệ bạch hỏi Phật:

Vô biên oai đức hiện mỉm cười
Đạo Sư mỉm cười chẳng không nhân
Nguyện Phật mau nói nhân duyên ấy
Dứt trừ mối nghi của chúng sinh…
…Vì trừ tất cả lòng nghi hoặc
Nguyện Đại Bi nói nhân duyên cười. (1 chuông)

Thế Tôn nói kệ đáp Tuệ mạng Mã Thắng:

Phật hiện mỉm cười vì đời vậy
Lành thay! Mã Thắng hỏi đúng thời
Đại chúng căn lành sẽ tăng trưởng
Vì Phật mỉm cười sự thọ ký. (1 chuông)
…Càn-thát-bà vương kính tin Phật
Tâm họ thanh tịnh sinh mừng rỡ
Y nơi thật pháp nhập pháp rồi
Nơi Phật chánh pháp sinh hiếm lạ. (1 chuông)
…Chúng ấy vào chánh pháp Phật rồi
Cỡi đại Long tượng cúng dường Phật
Quan sát Bồ-đề không sinh diệt. (1 chuông)
Càn-thát-bà vương cúng dường Phật
Thương xót chúng sinh hạng ngu mê
Vì thế mà cầu Nhất thiết trí. (1 chuông)
Chúng ấy phát nguyện sẽ làm Phật,
Khiến người ngu mê mất trí tuệ
Nơi các Đức Phật làm công đức
Hóa vô lượng chúng phát đạo tâm
Khiến họ tăng trưởng Phật chủng tử. (1 chuông)
Biết các thế gian tánh không rồi
Cũng đem pháp ấy dạy bảo người
Khiến chúng an trụ Nhất thiết trí. (1 chuông)
Trụ thế vô lượng na-do-tha
Phật ấy đồng hiệu Vô Biên Tuệ
Mỗi mỗi chư Phật trụ ở đời
Thảy đều vô lượng do-tha kiếp
Diễn nói Phật đạo cho người nghe. (1 chuông)

Đức Phật thọ ký cho các Càn-thát-bà sau này sẽ thành Phật hiệu là Vô Biên Tuệ. Mã Thắng và đại chúng nghe Đức Phật nói nhân duyên mỉm cười: các Càn Thát Bà do duyên cúng dường phát tâm Bồ Đề, nguyện cầu thành Phật, mà được Đức Phật thọ ký đều vui mừng. Đại chúng thảy đều phát tâm quy y Thích-ca Phật. (3 chuông)

(Trích soạn từ Kinh Đại Bảo Tích, Tập 4, Pháp Hội 16: Bồ Tát Kiến Thiệt - Phẩm 9: Càn-thát-bà Được Thọ Ký, tr. 319-327, Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội năm 2009)

3,257 lượt xem
11/05/2023

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Thị Luyến

  02/08/2023

  Con xin thành kính tri ân sư phụ, đại tăng chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm 🙏🙏🙏

 2. H
  H

  Hoàng Thị Luyến

  02/08/2023

  Con xin thành kính tri ân sư phụ, đại tăng chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm 🙏🙏🙏

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  16/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni🙏🙏🙏

 4. Đỗ Thị Uyên

  12/05/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và cô CN đã chỉ dạy và tạo mọi cơ hội cho chúng con tăng trưởng tâm kính tín với Đức Như Lai, cha lành của muôn loài - bậc Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ạ

 5. N
  N

  Nguyễn Tuyến

  11/05/2023

  Quả thật quá ngưỡng mộ qua bài kinh đã chỉ dạy cho chúng sinh muôn loài biết kính ngưỡng lời Đức Phật dạy, đem lại lợi ích không thể tính bàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!