Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chiêm bái, cúng dường Xá Lợi Phật thế nào để nhận vô lượng phước báu?

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từng nói: “Xá Lợi là công đức, là ruộng phước tối thượng cho chúng sinh. Nếu ai cung kính đảnh lễ, cúng dường Xá Lợi Phật, dẫu bằng hạt cải thôi thì cũng được vô lượng phước báu cho đến thành tựu Niết bàn giải thoát”. Công đức cúng dường, đảnh lễ Xá Lợi Phật là vô lượng. Tuy nhiên, cúng dường, đảnh lễ thế nào mới được phước báu lớn? Có phải ai chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường Xá Lợi cũng được phước báu như nhau?

Mời quý vị cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây qua sự chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng để biết cách nhận được phước báu vô lượng khi về chùa Ba Vàng chiêm bái Xá Lợi Phật.

Hình ảnh Xá Lợi tại chùa Ba Vàng

Hình ảnh Xá Lợi tại chùa Ba Vàng

Xá Lợi Phật là gì?

Xá Lợi Phật là kết tinh đặc biệt từ kim thân của Đức Phật, thu nhận được từ tro cốt của Ngài sau khi làm lễ Trà tỳ (Hỏa táng). Xá Lợi Phật chính là bảo vật thiêng liêng vô cùng quý báu được kết tinh từ các công đức Ba La Mật của Đức Phật, từ Giới – Định – Tuệ – Giải Thoát – Giải Thoát Tri Kiến mà thành. Với lòng từ bi vô lượng thương xót chúng sinh thời mạt Pháp, Ngài đã lưu lại Xá Lợi kim thân giúp chúng sinh được gieo duyên với Tam Bảo, kết duyên với chính Pháp.

Xá Lợi của Đức Phật và các bậc Hiền Thánh Tăng tại chùa Ba Vàng

Xá Lợi của Đức Phật và các bậc Hiền Thánh Tăng tại chùa Ba Vàng

Xá Lợi Phật được lưu lại có lợi ích gì cho chúng sinh?

#1 Hoan hỷ trước Xá Lợi Phật có nhân sinh lên cõi Trời

Về việc xây tháp thờ Đức Phật, tháp thờ Xá Lợi Phật; kinh Tạng Nam Truyền, Trường Bộ kinh Nikaya tập 2, trang 150 – phẩm kinh Đại Bát Niết Bàn có viết: “Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp. Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến đây là tháp của Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Do tâm hoan hỷ như vậy khi thân hoại mạng chung, chúng sinh sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới chư Thiên.
Này Ananda, vì lý do này Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp”.

Trước tháp thờ Xá Lợi Phật, người nào có tâm hoan hỷ rằng đây là Tháp thờ Xá Lợi Phật, tháp thờ Đức Thế Tôn sẽ được phước báo sinh lên cõi Trời.
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Một niệm hoan hỷ khi nghĩ đến tháp của Thế Tôn khiến cho chúng ta có phước báo sinh lên chư Thiên. Người được sinh lên chư Thiên, đương nhiên nghiệp sẽ chuyển. Vậy nên, khi chúng ta khởi tâm hoan hỷ, chắp tay lễ bái, chúng ta sẽ được chuyển hóa nghiệp – người nặng thì sẽ chuyển được phần ít, người nhẹ thì sẽ chuyển được phần nhiều, nhưng chung quy là đều sẽ chuyển nghiệp, bởi vì có chuyển nghiệp thì sau khi bỏ báo thân mới sinh lên cõi Trời. Đó là theo tư duy nhân quả. Cho nên, Đức Phật dạy rằng: Tán thán những bậc đáng tán thán có nhân sinh lên cõi Trời”.

Cô Phạm Thị Yến và các Phật tử chùa Ba Vàng dâng những bông hoa cúng dường Xá Lợi của Đức Phật và các bậc Hiền Thánh Tăng

Cô Phạm Thị Yến và các Phật tử chùa Ba Vàng dâng những bông hoa cúng dường Xá Lợi của Đức Phật và các bậc Hiền Thánh Tăng

Qua chia sẻ của Cô, chúng ta hiểu rằng Xá Lợi của Kim thân Đức Phật mang lại công đức phước báo rất lớn cho chúng sinh hậu thế. Hoan hỷ khi đến tháp thờ Xá Lợi Phật giúp chúng ta được chuyển nghiệp và sinh Thiên.

#2 Cúng dường Xá Lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Phật

Đức Phật đã nhập diệt hơn 2500 năm trước, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hậu thế. Giờ đây, khi đã được thân người, được gặp chính Pháp của Đức Thế Tôn nhưng chúng ta lại không có nhân duyên được diện kiến, đảnh lễ Ngài. Nhưng thật may mắn thay khi nhân dân Phật tử tín tâm đã có cơ hội được đảnh lễ và chiêm ngưỡng Xá Lợi của Ngài tại chùa Ba Vàng.

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Trong kinh Sư Tử Hống, Đức Phật dạy: “Dù bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường Xá Lợi, công đức tích tụ ngang bằng như nhau và quả gặt hái ngang bằng như nhau”. Như vậy, nếu ai có phước duyên sinh ra trong thời Đức Phật tại thế và được cúng dường Ngài thì công đức ngang bằng với người cúng dường xá lợi Phật sau khi Ngài nhập diệt”. Qua lời Đức Phật để lại, chúng ta thấy được lòng từ bi vô lượng của Ngài. Dù đã nhập diệt, nhưng Đức Phật vẫn để lại Xá Lợi – là hiện thân cho Giới – Định – Tuệ của Ngài; tiếp tục mang đến lợi ích cho chúng sinh về sau.

Cô Chủ nhiệm chia sẻ: Chúng ta có thể cúng dường hương hoa hay tịnh tài để xây tháp thờ Xá Lợi Phật thì công đức phước báu như chúng ta cúng dường Đức Phật thời tại thế.

Phước báu khi chiêm bái, cúng dường Xá Lợi Phật

Phước báu khi chiêm bái, cúng dường Xá Lợi Phật

Cúng dường Xá Lợi Phật thế nào để nhận được phước báo lớn?

Đảnh lễ Xá Lợi Phật với tâm giác ngộ

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Không phải ai chắp tay đảnh lễ xá lợi Phật cũng được phước báu vô lượng, mà chúng ta phải đảnh lễ trong sự giác ngộ. Còn những người chỉ đảnh lễ qua với tâm cung kính, chưa có sự giác ngộ thì cũng được phước báu, nhưng phước báu đó nhỏ hơn”. Vậy đảnh lễ Xá Lợi Phật trong sự giác ngộ là thế nào? Cô Phạm Thị Yến đã có những chia sẻ để đại chúng hiểu rõ hơn, từ đó hướng tâm mình khi đảnh lễ và nhận được phước báu.

#1 Giác ngộ về lòng từ bi kết thành Xá Lợi của Đức Phật

Đức Phật là đấng Cha lành của nhân loại; lòng từ bi của Ngài trải qua vô lượng kiếp đã vì lợi ích chúng sinh mà dùng cả máu thịt của mình, từ bỏ hạnh phúc riêng để tầm cầu chân lý. Lòng từ bi vô tận ấy đã kết tụ thành Xá Lợi và trở thành bảo vật thiêng liêng của nhân, Thiên.

Cô Chủ nhiệm chia sẻ: “Khi chiêm ngưỡng, đảnh lễ xá lợi Phật, chúng ta biết rằng: Lòng từ bi, thương xót chúng sinh, mong cho chúng sinh thoát khổ của Đức Phật vẫn luôn hiện hữu cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Lòng từ bi đó đã kết tinh thành xá lợi sau khi Ngài nhập diệt và mang đến hạnh phúc, phước báu cho những ai đảnh lễ, cúng dường xá lợi với sự giác ngộ”.

Đảnh lễ Xá Lợi Phật trong sự giác ngộ sẽ được phước báu vô lượng (Ảnh minh họa)

Đảnh lễ Xá Lợi Phật trong sự giác ngộ sẽ được phước báu vô lượng (Ảnh minh họa)

#2 Giác ngộ về công đức Ba La Mật của Đức Phật kết tinh thành Xá Lợi

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: Trong kinh Kim Quang Minh, Đức Phật dạy về phước báu cúng dường xá lợi Phật như sau: “Xá lợi Phật chính là nhục thân của Phật được kết tinh từ các công đức Ba La Mật, là biểu tượng của tất cả mọi đức tính cao quý của Đấng Giác Ngộ. Xá lợi Phật là ruộng phước tối thượng trên đời”.

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng cũng đang được tập thực hành bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật và thiền định Ba La Mật. Tuy mới bước đầu thực hành nhưng đã thấy rất khó khăn, cần vượt qua chướng ngại gia đình, cuộc sống, tham dục,… Vậy mà Đức Phật đã trải qua ba A tăng kỳ kiếp thực hành Ba La Mật để thành tựu Vô thượng Bồ đề. Cho nên khi đến chiêm bái, đảnh lễ Xá Lợi Phật, từ sự chân thật thực hành, chúng ta niệm về ân đức, lòng từ bi của Đức Thế Tôn và biết rằng đảnh lễ Xá Lợi Phật chính là đảnh lễ công đức Ba La Mật từ vô lượng kiếp trước của Ngài.

Cách quán niệm khi đảnh lễ, cúng dường Xá Lợi Phật

Sau khi đã hướng dẫn tư duy để các Phật tử giác ngộ về công đức lớn lao của Xá Lợi Phật, Cô Phạm Thị Yến cũng chia sẻ những tâm niệm cần có khi đảnh lễ Xá Lợi của Đức Thế Tôn.

#1 Đảnh lễ với tâm mong cầu tinh tấn

Được sự giáo dưỡng trên Sư Phụ và sự sách tấn của Cô Chủ nhiệm, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã phát nguyện thực hành công hạnh Bồ đề. Vậy nên, khi đến đảnh lễ Xá Lợi Phật và nhớ niệm ân đức Ba La Mật của Đức Thế Tôn, Cô Chủ nhiệm chia sẻ: “Chúng ta với công đức Bồ Đề chúng ta nguyện rằng chúng ta cũng được tinh tấn như Ngài. Đảnh lễ để mong cầu mình tinh tấn, đảnh lễ để mong cầu mình thành Phật thì phước báu đó lại vô lượng, phước báu đó rất nhiều và nó có nhân duyên thù thắng cho chúng ta tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề”.

#2 Niệm về ân đức, lòng từ bi của Đức Phật đã kết tụ vào Xá Lợi

Xá Lợi Phật quả thực vô cùng cao quý, thù thắng cho những ai giác ngộ, chiêm bái, đảnh lễ và cúng dường.
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ cách quán niệm khi nhớ nghĩ về công đức của Đức Phật và Xá Lợi của Ngài: “Chúng ta niệm về ân đức, về lòng từ bi của Đức Phật và công đức quán niệm này khiến cho mỗi lần chắp tay đảnh lễ xá lợi Phật, chúng ta sẽ có được cảm thọ về lòng tôn kính và phát nguyện cao quý, mang đến lợi ích cho chúng ta. Mỗi người với công năng tu tập của mình, khi đảnh lễ sẽ có những trạng thái tâm khác nhau”.

Cô Chủ nhiệm cũng chia sẻ: Đặc biệt người nào thiền quán sâu, nhớ nghĩ về ân đức của Xá Lợi Phật qua thiền quán thì khi chắp tay đảnh lễ sẽ có tầng cảm xúc lắng đọng, thanh tịnh rất cao; xuất phát từ tâm cung kính, biết ơn của mình. Khi đảnh lễ như vậy, lợi ích nhận được rất lớn, nghiệp chướng có thể tiêu trừ rất nhanh. Qua những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, chúng ta thấy được ân đức to lớn của Đức Phật kết tinh trong Xá Lợi. Từ vô lượng kiếp cho tới kiếp cuối cùng thành Phật, thuyết Pháp 49 năm ròng mang lại con đường thoát khổ cho chúng sinh, đến khi nhập Niết bàn, Ngài cũng vẫn vì chúng sinh làm ruộng phước, vì sự thoát khổ cho chúng sinh.

Hy vọng khi quý vị về chùa Ba Vàng, chúng ta đến đảnh lễ Xá Lợi của Đức Phật và các bậc Thánh Tăng tại tháp thờ Xá Lợi với tâm giác ngộ, tâm mong cầu được tinh tấn và luôn niệm về ân đức, lòng từ bi của các Ngài. Từ đó nhận được những hoan hỷ, sinh được hạnh phúc trong thân tâm và nhận được phước báu từ việc này.

Hạnh Duyên

Tháp thờ Xá Lợi Phật và Xá Lợi các bậc Hiền Thánh Tăng tại chùa Ba Vàng

Tháp thờ Xá Lợi Phật và Xá Lợi các bậc Hiền Thánh Tăng tại chùa Ba Vàng

Hạnh Duyên

Các bài nên xem:

650 lượt xem
31/03/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục