Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Văn bạch trước khi tham gia lễ trực tuyến an vị lô hương

Nghi thức đang chỉnh sửa, Phật tử không sử dụng, bao giờ sử dụng được thì sẽ bỏ phần này.

Các nghi thức tu tập an vị lô hương giải bùa chú trực tuyến đầy đủ tại đây:

https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-tu-tap-an-vi-lo-huong-giai-bua-chu-truc-tuyen/

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Các nghi thức tu tập an vị lô hương giải bùa chú trực tuyến (Dành cho Phật tử dự thính, tùy hỷ chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Các nghi thức tu tập an vị lô hương giải bùa chú trực tuyến (Dành cho Phật tử chính thức, dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

B. Hướng Dẫn

– Thời gian: Bạch từ 3 đến 7 ngày, mỗi ngày 1 lần trước khi tham gia lễ an vị lô hương trực tuyến

C. Văn Bạch

Cháu bạch Cô, chúng cháu thỉnh Cô duyệt văn bạch tại mục 1, 2 rồi chúng cháu làm trường hợp dành cho Phật tử dự thính, tùy hỷ chưa phát nguyện bồ đề tu lục hòa ạ.

1. Trường hợp giải bùa chú, bát hương thờ tà kiến

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… con/chúng con tu tập (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)… tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Trước con/gia đình con chưa biết đến Phật Pháp, nên đã thỉnh thầy tà, về (bốc bát hương thờ/làm cây thờ/lập bàn thờ thần tài/dán/chôn bùa chú yểm tại nhà…)… nay con/gia đình con đã tu theo Phật Pháp, quy y Tam Bảo, con/gia đình con xin làm theo lời chỉ dạy từ Tam Bảo, chư Tăng, xả các phần thờ không đúng với Phật Pháp.
Vào ngày… tháng… năm…, với lòng thương tưởng cho hàng Phật tử, nên chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ tác lễ an vị lô hương, giải bùa chú… cho Phật tử, để Phật tử và chúng sinh được nương đức Tam Bảo tu tập Phật Pháp.
Gia đình con xin được tham gia chương trình trực tuyến này, và xin được (đọc phần gia đình cần làm: giải bùa chú/cây hương/bát hương/ban thờ thần tài…),
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con, chư vong linh nương gá tại (cây hương/ban thờ thần tài…/vong linh do thầy tà yểm trên bát hương)/vong linh bị yểm vào các bùa chú dán/chôn,…)… hoan hỷ để được lợi ích.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Trường hợp an vị lô hương, tượng Phật

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, là thành phần Phật tử (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)….
Với mong muốn hàng ngày được chiêm ngưỡng, lễ bái, tán thán, cúng dường, làm nơi hướng tâm tu tập các đức hiếu nghĩa, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm phước tuệ, gieo trồng căn lành cho đời này và nhiều kiếp về sau, nên vào ngày… tháng… năm…, con xin tham gia lễ An vị lô hương, tôn tượng, tôn hình Phật, Bồ Tát/giải bùa chú, bát hương, cây hương, ban thờ…, chú nguyện tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô trực tuyến để thỉnh cầu chư Tăng chùa Ba Vàng tác pháp an vị (lô hương, tôn hình/tôn tượng Phật…)… cho gia đình con.
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con, chư vong linh hoan hỷ để được lợi ích.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. Trường hợp chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh… Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Gia đình con một lòng kính tín Tam Bảo, gia đình con mua được chiếc xe ô tô biển số… để (kinh doanh, phương tiện đi lại), con cũng xin thỉnh tôn hình, tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo để đặt trên xe ô tô.
Con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, mong nguyện cho con luôn luôn được hướng tâm về Tam Bảo, luôn luôn được sự che chở của Tam Bảo.
Con một lòng nhất tâm tu tập Phật Pháp. Con xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia trì, con xin chư Hộ Pháp, chư Thần cai quản đại lộ, ủng hộ cho việc di chuyển của xe được an toàn, hanh thông, mọi người trên xe được bình an, tâm được hướng thiện, kết duyên với Phật Pháp, ai đã có duyên với Phật Pháp thì tinh tấn, ai chưa có duyên với Phật Pháp thì được phát sinh nhân duyên với Phật Pháp.
Vào ngày… tháng… năm…, con xin tham gia lễ An vị lô hương, tôn tượng, tôn hình Phật, Bồ Tát/giải bùa chú, bát hương, cây hương, ban thờ…, chú nguyện tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô trực tuyến để thỉnh cầu chư Tăng chùa Ba Vàng tác pháp chú nguyện… (tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo…) cho xe ô tô của gia đình con.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT

Thực hiện nghi thức tiếp theo (ấn vào tên bài): Nghi thức tham gia an vị lô hương trực tuyến

258 lượt xem
13/01/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục