Thể Loại - Tu Tập cho Phật Tử Tại Gia

Phật tử Phạm Thị Yến Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Người Phật tử tại gia khi đã phát tâm tu tập là đã chọn đi trên con đường của đạo đức, học theo đạo từ bi, lấy thiện làm gốc để chuyển hóa dần những lời nói, hành động, ý nghĩ bất thiện. Vậy nên, người đệ tử Phật sống ở đời, biết rõ đời nhưng không tham đắm ngũ dục ở đời là nhờ những tri kiến được hun đúc trong quá trình học đạo.

Trong các buổi trạch Pháp, giao lưu; Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã mở rộng hiểu biết cho các Phật tử về những vấn đề trong cuộc sống cũng như tu tập.
Kính mời quý Phật tử lắng nghe những video dưới đây!