Bài kinh: Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường [Dành cho đạo tràng làm phận sự, người mất là nhân dân, Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường [Dành cho đạo tràng làm phận sự, người…

Bậc Đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Vương Xá (Ràjagaha). Chín mươi hai kiếp về trước,

Chi tiết
Bài kinh: Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường [Dành cho gia đình tự làm lễ, người…

Bậc Đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Vương Xá (Ràjagaha). Chín mươi hai kiếp về trước,

Chi tiết
Bài kinh: Điềm Lành Tối Thượng [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Điềm Lành Tối Thượng [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là…

Bài kinh: Điềm lành tối thượng (Mangala Sutta) Chính tôi được nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn trú tại

Chi tiết
Bài kinh: Tam Bảo [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Tam Bảo [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử…

KINH TAM BẢO (Phần dẫn chuyện) Một thời Đức Phật an cư ở tại Tinh xá Trúc Lâm cùng với

Chi tiết
Bài kinh: Năm Trăm Con Khỉ Bắt Chước Cúng Dường Tháp Được Sinh Cõi Trời. [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Năm Trăm Con Khỉ Bắt Chước Cúng Dường Tháp Được Sinh Cõi Trời. [Dành…

Thuở xưa, đức Phật trú tại thành La-duyệt-kỳ, từng sai một vị La-hán tên là Tu-mạn đem tóc và móng

Chi tiết
Bài kinh: Ngạ Quỷ Nghe Kinh và Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Ngạ Quỷ Nghe Kinh và Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân [Dành…

Bài kinh: Ngạ Quỷ Nghe Kinh (ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 10, phần Piyankara) Một thời, Thế Tôn trú

Chi tiết
Bài kinh: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo [Dành cho gia đình tự làm…

Thuở xưa, trời Đế Thích bỗng nhiên mất đi năm đức tướng nên tự biết mình sắp mạng chung sẽ

Chi tiết
Bài kinh: Nghiệp Báo Sai Biệt [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Nghiệp Báo Sai Biệt [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là…

Tôi nghe như vầy: Một hôm, Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Phật bảo trưởng

Chi tiết
Bài kinh: Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám [Dành cho gia đình tự làm lễ, người…

Lễ Phật Bồ Tát (Pháp khí: khánh, chuông) 1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô mười phương ba đời hết thảy chư

Chi tiết
Bài kinh: Chuyện tiểu chủ ngân khố [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Chuyện tiểu chủ ngân khố [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất…

(Chuyển thể văn xuôi) Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm. Ở Ba-la-nại có

Chi tiết
Bài kinh: Điềm Lành Tối Thượng [Dành cho đạo tràng làm phận sự, người mất là nhân dân, Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Điềm Lành Tối Thượng [Dành cho đạo tràng làm phận sự, người mất là…

Bài kinh: Điềm lành tối thượng (Mangala Sutta) Chính tôi được nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn trú tại

Chi tiết
Bài kinh: Tam Bảo [Dành cho đạo tràng làm phận sự, người mất là nhân dân, Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Tam Bảo [Dành cho đạo tràng làm phận sự, người mất là nhân dân,…

(Phần dẫn chuyện) Một thời Đức Phật an cư ở tại Tinh xá Trúc Lâm cùng với đại chúng Tỳ

Chi tiết