Bài Kinh: Phật Quở Bảy Vị Sa Môn Già

Bài Kinh: Phật Quở Bảy Vị Sa Môn Già

Thuở xưa, đức Phật trú tại tinh xá Kỳ Thọ nước Xá-vệ. Một hôm, thọ thực xong, đức Phật thuyết

Chi tiết
Bài Kinh: Ba Người Trả Quả Vì Mắng Nhiếc Bà Lão

Bài Kinh: Ba Người Trả Quả Vì Mắng Nhiếc Bà Lão

Thuở xưa, vua Phất-gia-sa, sau khi mới xuất gia vào thành La-duyệt-kỳ khất thực, đi ngang qua cổng thành liền

Chi tiết
Bài Kinh: Vua Ba Tư Nặc Vâng Lời Phật Dạy Giảm Ăn

Bài Kinh: Vua Ba Tư Nặc Vâng Lời Phật Dạy Giảm Ăn

Thuở xưa, đức Phật thuyết pháp giáo hóa tại nước Xá-vệ. Trời rồng quỷ thần vua chúa nhân dân, mỗi

Chi tiết
Bài Kinh: Phật Độ Một Vị Sa Môn Tham Của Bỏ Đạo

Bài Kinh: Phật Độ Một Vị Sa Môn Tham Của Bỏ Đạo

Thuở Phật còn tại thế, có năm trăm vị thương khách từ biển mang về nước rất nhiều đồ thất

Chi tiết
Bài Kinh: Phật Dạy Không Có Gì Khổ Hơn Có Thân

Bài Kinh: Phật Dạy Không Có Gì Khổ Hơn Có Thân

Thuở xưa, đức Phật trú tại tinh xá nước Xá-vệ, lúc ấy có bốn vị Tỳ-kheo ngồi dưới một cội

Chi tiết
Bài Kinh: Phật Dạy Chứa Của Báu Nhiều Không Bằng Thấy Đạo

Bài Kinh: Phật Dạy Chứa Của Báu Nhiều Không Bằng Thấy Đạo

Thuở xưa, có một vị vua dòng Bà-la-môn tên là Đa-vị-tả, phụng thờ chín mươi sáu thứ ngoại đạo. Bỗng

Chi tiết