Tìm được công việc mới nhờ tu tập hồi hướng công đức Lục Hòa cho chúng sinh sau 7 ngày

Tìm được công việc mới nhờ tu tập hồi hướng công đức Lục Hòa cho chúng…

Kính bạch Cô Chủ nhiệm! Kính thưa các đạo hữu! Ngày hôm nay em xin chia sẻ cùng Cô chủ

Chi tiết