Tổng hợp kiến thức về Lục hòa và cách thực hành Lục hòa trong đạo tràng

I. Tìm hiểu về Pháp tu Lục hòa

1. Thế nào là tu lục hòa?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/pduII3Ik8kI

Mô tả nội dung chính:
 • Sáu Pháp Hòa Kính là gì?
 • Phận sự công đức trong đạo tràng (nội chúng và ngoại chúng).
 • Lợi ích tu lục hòa
 • Công đức lục hòa hồi hướng cho các việc trong hiện tại.
 • Điều kiện được hồi hướng.
  - Hồi hướng công đức lục hòa:
 • Hồi hướng công đức lục hòa 7 ngày một lần.
 • Hồi hướng hát Lục Hòa Ca.
 • Hồi hướng công đức Lục Hòa ngày tu Bát Quan Trai Giới.
 • Hát bốn bài hát tán dương Phật Pháp để hồi hướng công đức chữa bệnh. 

2. Ý nghĩa của sáu pháp hòa kính 

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/2rSIc_vvTSg

Mô tả nội dung chính:

- 6 pháp hòa kính:

 • 1. Thân hòa đồng trụ: chúng ta cùng tu học ở một ngôi chùa, cùng tu học, cùng làm phận sự cùng nhau
 • 2. Ý hòa đồng duyệt: tất cả các ý kiến của Phật tử đều được họp bàn, tôn trọng ý kiến của nhau
 • 3. Khẩu hòa vô tranh: chúng ta nói những lời đúng trong giáo Pháp của Phật để sách tấn nhau, chia sẻ nhau cùng nhau làm phận sự công đức
 • 4. Giới hòa đồng tu: chúng ta là những Phật tử đang thọ 5 giới rồi tu bát quan trai giới
 • 5. Kiến hòa đồng giải: chúng ta đều có chánh kiến rõ ràng về khổ, không có kiến giải sai lầm
 • 6. Lợi hòa đồng quân: biết chăm sóc, chia sẻ cho nhau, yêu thương nhau.

3. Phân biệt giữa: phát nguyện Bồ Đề, phát nguyện tu lục hòa, phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa hướng về OGTC

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/khCBCcc5cbA

Mô tả nội dung chính:
- Phân biệt giữa phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa, Bồ Đề tu lục hòa, hướng về OGTC phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa hồi hướng cho OGTC.
Phát nguyện Bồ Đề 19/6

 • Phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề.
 • Hướng về OGTC sám hối, phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa hồi hướng cho các OGTC và chúng sinh.
 • Bài cúng nước, cúng thực trong các bữa ăn.
 • Sự khác nhau giữa công đức hồi hướng cho vong linh khi bạch 49 ngày và 108 ngày.
 • Điều kiện hát bốn bài hát chữa bệnh

- Trả lời các câu hỏi:

 • Phật tử dự thính phát nguyện tu lục hòa, bạch Lâm Tỳ Ni cần đăng ký tu lục hòa liên tục cho đến khi lên chính thức đúng không?
 • Phật tử dự thính đủ 6 tháng, tinh tấn thì mới được lên chính thức.

4. Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/YZhx5LLfFGc

Mô tả nội dung chính:
 • Lục hòa là gì?
 • Lợi ích thực hành lục hòa: Pháp Lục Hòa là pháp sinh ra chư Phật, thành tựu Phật quả!

5. Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/3PQxDDs4YhU

Mô tả nội dung chính:
 • Sáu pháp hòa kính là gì?
 • Công đức to lớn của lục hòa.

6. Thực hành Tứ Diệu Đế và tu tập lục hòa đúng cách!

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ZAo5qB9cTj4

Mô tả nội dung chính:

- Lục hòa gồm có:

 • 1. Thân hòa đồng trụ: thân ở cạnh nhau, tu tập cùng nhau
 • 2. Ý hòa đồng duyệt: có tu tập thì có bàn bạc cùng nhau
 • 3. Khẩu hòa vô tránh: khẩu không có tranh đấu, mạt sát nhau
 • 4. Giới hòa đồng tu: lấy giới làm thầy
 • 5. Kiến hòa đồng giải: lấy từ diệu đế gồm: khổ và nguyên nhân của khổ và con đường giải quyết khổ và đến chỗ diệt khổ.
  8 khổ ở thế gian: cầu bất đắc khổ, ái biệt li khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm suy thịnh khổ, thọ, tưởng, hành, thức là khổ
  - Lấy giới là kim chỉ nam đập phá vô minh
  - Lấy nhân quả để tư duy khổ đế và tập đế
  - Áp dụng đạo đế đó là lấy giới và thực hành bố thí, trì giới để chuyển nghiệp
 • 6. Lợi hòa: bình đẳng với nhau.

II. Lợi ích của Pháp tu Lục hòa

1. (Ấn vào tên bài): Sinh hoạt trong clb cúc vàng có lợi ích gì?

2. Tu lục hòa - Tích tập công đức, làm chủ nhân quả của mình

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/HEHss-fMMnc

Mô tả nội dung chính:
 • Pháp lục hòa là tâm vô ngã.
 • Chúng ta không thể thay đổi quy luật nhân quả nhưng có thể thay đổi được nhân quả của chúng ta.

3. Ở đâu có lục hòa, ở đó có hạnh phúc, an vui

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/2PjT-sGNDes

Mô tả nội dung chính:
 • Nghiệp báo của những chúng sinh keo rít, không biết bố thí
 • Lợi ích của Pháp lục hòa đối với các chúng sinh keo rít, bỏn xẻn
 • Ở đâu có lục hòa, ở đó có hạnh phúc.

4. Bài hồi hướng riêng của Cô sau khi Trạch Pháp

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/k4kr9uMFTo0

Mô tả nội dung chính:
 • Nhân duyên.
 • Bài kệ hồi hướng.
 • Cô chủ nhiệm sách tấn, mong mọi người thấy được lợi ích của Pháp lục hòa để Phật Pháp được tuyên dương.

5. Hồi hướng công đức lục hòa

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/QZTDoSwWp-A

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Lưu ý hồi hướng công đức và hướng dẫn khi tham gia quỹ của CLB
 • 2. Phật tử gửi tiền quỹ mà không bạch, bây giờ cần bạch như thế nào?
 • 3. Không đăng ký mục VL lên quý thầy chứng minh, không khai đàn bài 8, chỉ đăng ký hồi hướng công đức lục hòa của CLB thì có lợi ích gì không?
 • 4. Khi hết 49 ngày làm phận sự hồi hướng cho VL, nếu muốn đăng ký nghiệm mới thì lại thỉnh đạo tràng để quý Thầy chứng minh rồi làm công quả tiếp 49 ngày. Như vậy VL sẽ được kết duyên với Tam Bảo và nhanh chuyển nghiệp hơn đúng không?
 • 5. Trong văn bạch hồi hướng công đức lục hòa, điều kiện để được hồi hướng và người được hồi hướng có bạch VB hằng ngày không?
 • 6. Bạch hồi hướng công đức sau cuộc họp thế nào?
 • 7. Các Phật tử đã phát nguyện Bồ đề tu lục hòa của CLB có bắt buộc tu bài 8 không?
 • 8. Phật tử xin hồi hướng công đức lục hòa từ CLB, ĐT bao lâu?
 • 9. Tu 2-4 người nhưng trong bài không thấy có hướng dẫn tu theo nhóm nên mỗi người bạch riêng có đúng không?
 • 10. Ở phần phục nguyện: Gia đình bị chưa mắc, đã mắc thì khi đọc thêm mong cầu. Muốn người đó nhanh chuyển thì chỉ nên hồi hướng một việc duy nhất cứ không nên đọc thêm đúng không?

6. Năng lực của tâm hòa hợp khi làm lợi ích chúng sinh

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/rPSVH3wVIcI

Mô tả nội dung chính:
- Năng lực của tâm vô cùng lớn:
 • Tâm sinh ra phước, tâm sinh ra nghiệp. Năng lực của hòa hợp tạo một nguồn tâm lớn
 • Biết cách tư duy về tâm, quán chiếu về tâm và điều phối mọi việc bằng tâm thì tâm yêu thương mới phát triển lên được
 • Muốn làm lợi ích chúng sinh thì phải có hội chúng cùng nhau làm việc thiện thì mới lợi ích chúng sinh.

7. (Ấn vào tên bài): Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì?

8. Lợi ích của người ốm nhận được khi tu tập trong đạo tràng?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Xi9HL7kUUDo

Mô tả nội dung chính:
 • Trong một tổ PT ta giúp đỡ nhau. Khi gia đình của một PT ốm, ta đến tụng kinh, phân công nhóm ra. Ta tu tập Phật pháp không đặt tiền lên trên, mà giúp nhau bằng công.
  - Trong đạo tràng cần:
 • PT trong đạo tràng ốm ta cử người đến thăm nom. Tâm của người ốm hướng về đạo hữu của mình tâm đó khiến họ thọ sinh nếu mất thân này.
 • Khi có người ốm ta đến tụng kinh hàng ngày, đạo hữu sinh tâm nhớ phật tử đến tụng kinh, nhớ lời kinh.
 • Khi nhà mình có công việc, phật tử đến chợ duyên có năng lực hòa hợp, đến đó hồi hướng cho gia đình người ta thì họ sẽ được phước lành.

9. (Ấn vào tên bài): Lợi ích của Phật tử xa xứ khi tu tập trong đạo tràng

10. (Ấn vào tên bài): Cúng dường trong công đức lục hòa sẽ có nhân duyên tu hành thành Phật!

11. Cúng dường đúng pháp lục hòa để được nhiều lợi ích

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/OMZdslgzXQ4

Mô tả nội dung chính:
Hỏi: Trên Facebook có Thầy A đăng bài kêu gọi quyên góp xây chùa mới, do kinh phí còn thiếu, chùa ở vùng hẻo lánh nên ít người biết đến. Bản thân chị Điệp đã kêu gọi Phật tử trong đạo tràng phát tâm ủng hộ và gom được 1 số tiền. Làm thế nào để cúng dường đúng Pháp.

12. Phương hướng hoạt động khi tham gia tu tập tại CLB Cúc Vàng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/lb-md5fsh_s

Mô tả nội dung chính:
 • Phương hướng hoạt động khi tham gia CLB Cúc Vàng
 • Xây đựng cơ cấu tổ chức: Đạo tràng trưởng có tư duy Pháp, kiến thức tổ chức chưa được, nhưng có người có kiến thức thì chưa tư duy Pháp.
 • Có xây dựng đạo tràng trưởng theo hướng luân phiên không?
 • Trong nhóm có bạn không phù hợp và chi hướng tu tập thì không thể gần gũi hòa hợp được.
 • Các bạn trẻ còn nhiều gia duyên cân đối giữa việc đời và việc phận sự của đạo tràng
 • Các quỹ ở CLB là do mọi người phát tâm cúng dường vào quỹ không dám cầm tiền mặt nên để tài khoản riêng thì phát sinh ra chi phí lãi, chuyển khoản thì phải làm thế nào? Có nên gửi tiết kiệm không? Nếu dùng tiền lãi đó rồi nên sám hối như thế nào?
 • Hoạt động gia nhập vào CLB Cúc Vàng sẽ triển khai như thế nào? VD như các khóa tu.
 • Làm việc theo thứ lớp và lục hòa có mâu thuẫn không, thứ lớp thì nghe theo bên trên còn lục hòa là bình đẳng?
 • Khi có ý muốn tham gia CLB Cúc Vàng thì trong CLB có ý kiến trái chiều và xuất hiện sự bất hòa hợp trong CLB.
 • Có trường hợp nào trưởng phó CLB hoặc Ban được tự ý quyết định công việc mà không cần họp bàn với tất cả các thành viên BĐH mà vẫn đảm bảo lục hòa? Việc lúc nào cũng hỏi ý kiến trong BĐH có quá cầu kỳ chi tiết không?

13. (Ấn vào tên bài): Phát huy tinh thần lục hòa trong đạo tràng chính là chìa khóa thành công của người lãnh đạo

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/-lkdyeaBEyo

Mô tả nội dung chính:
 • Lợi ích lớn trong tu tập của hội PT
 • Tìm hiểu về Đạo Phật
 • Lợi ích của việc tu tập trong đạo tràng.

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Q_21Mh2UC6g

Mô tả nội dung chính:
 • Phương hướng hoạt động của đạo tràng
 • Các quỹ
 • Lợi ích của việc tu tập BQT giới tại chùa.

16. Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Cts7xZBClZQ

Mô tả nội dung chính:
 • Chuyển hóa bất hòa trong ban cán sự

17. Thực hành lục hòa gieo nhân giải thoát (thật tu)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/DtJkIDN1K14

Mô tả nội dung chính:
 • Đạo Phật là đạo giải thoát.
 • Thực hành lục hòa gieo nhân giải thoát -> thật tu.

III. Giải đáp các thắc mắc

1. Phát nguyện 7 ngày tu lục hòa - Thắc mắc

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/oevHd9795_Q

Mô tả nội dung chính:
 • Phật tử chính thức phát nguyện tu lục hòa bảy ngày sau đó ngắt quãng một thời gian sau lại đăng ký bảy ngày tiếp có được không?

2. Giải đáp thắc mắc về hồi hướng công đức lục hòa trong ngày tu Bát Quan Trai

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/0A0WyjjlSKE

Mô tả nội dung chính:
 • Các điều kiện để có được công đức lục hòa ngày tu BQT: từ hai người trở lên, phải đăng ký, phải báo cáo chi tiết hoạt động phận sự trong ngày,...
 • Các trường hợp tu riêng một mình ở nhà có được không?
 • Tại sao dưới 500km thì về chùa để phát nguyện bài Nam mô Lâm Tỳ Ni?

3. Cách giải quyết mâu thuẫn đạo tràng do không thực hành lục hòa

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/S6nwEXYQ-9Q

Mô tả nội dung chính:
 • Có mâu thuẫn nội bộ nhưng đạo tràng cố tình giải quyết, đến cuối cùng thì vỡ tung ra do không thực hành lục hòa.
 • Cách xử lý khi đạo tràng có mâu thuẫn.

4. Hướng dẫn hồi hướng công đức lục hòa 7 ngày

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/dexi9tstM88

5. Có khuyến khích việc hiến máu và hiến tạng trong trường hợp vô thường

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/_jxbyqCCvOU

Mô tả nội dung chính:
 • Hiến máu, văn bạch khi đi hiến máu.
 • Hiến tạng khi vô thường.

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/LINkmMo0Tqc

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Việc ai được chia sẻ Phật Pháp trong đạo tràng.
 • 2. Nguy hiểm chia sẻ sai Pháp.
 • 3. Chuyện vị thiền sư bị đọa 500 kiếp làm chồn.
 • 4. Cách tư duy thực hành chia sẻ Pháp.
 • 5. Chia sẻ đúng Pháp trong đạo tràng.
 • 6. Học ngài A-nan chia sẻ Pháp.

7. Ban tiếp nhận Phật tử

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/BB-94x1H6Mk

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Việc tu tập tâm linh Chùa Ba Vàng có sức lan tỏa, giờ duyên lành mình biết Phật Pháp.
 • 2. Phật tử khi được hướng dẫn vào đạo tràng, phật tử liên lạc mãi đạo tràng không trả lời cho phật tử.
 • 3. Pháp tu bố thí, đặt tâm Bồ Đề để bố thí. 
  Bố thí vì lòng từ bi, tình yêu thương, mong muốn giác ngộ cho chúng sinh.
 • 4. BCS đặt lợi ích chúng sinh lên hàng đầu, quay lại tu theo thứ lớp.
 • 5. Phân công phận sự BCS tiếp nhận phật tử, báo cáo trong nhóm, nắm bắt tình hình gia đình, ý kiến của từng đạo hữu.
 • 6. CLB tu tập theo 7 Pháp giác tri.
 • 7. BLL thành lập mỗi đạo tràng 1 nhóm zalo: 1 nhóm thông lên BLL của CLB.  ĐT lập thêm 1 nhóm hướng dẫn tu tập.
 • 8. Mẫu tin nhắn soạn tiếp nhận phật tử.

8. Tổ lục hòa - Nhân duyên nhóm Sách tấn lục hòa trong ĐT, lập nhóm zalo bàn bạc sách tấn về lục hòa trong ĐT

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/CEdTyUBfmbo

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Các ĐT thành lập ra 1 nhóm zalo sách tấn lục hoà để bàn những việc cần lục hoà của ĐT. Phải nói thẳng, nói thật trên nhóm zalo này, không được giận khi người ta nói ra.
 • 2. Thực hành lục hoà sẽ tiêu được nghiệp trước kia dẫn dắt người tu sai pháp. BLL đồng hành với BQC sẽ kiểm tra các nhóm lục hoà của các ĐT.
 • 3. Năng lực của lục hoà khiến cho người khác được hoan hỉ, khiến cho mình nói ra những việc hợp thời, hợp căn cơ của người nghe và hợp các vấn đề cần bàn.
 • 4. Ban tiếp nhận Phật tử: gồm 2 nhóm: Nhóm 1: Để BLL đưa thông tin về + Nhóm 2: Bàn bạc công việc.

- BLL ko cho số điện thoại của ĐTT nữa mà BLL đưa số điện thoại xuống Đạo tràng, Đạo tràng cử ra 1 người đề xuất với BLL và cung cấp 1 số điện thoại duy nhất của người này để BLL sẽ kết nối PT với 1 số điện thoại duy nhất này, tránh trường hợp nhiều số điện thoại liên lạc với PT làm cho PT hoang mang, lo sợ bị lừa đảo.

9. Cách thức hoạt động trong nhóm/đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/tpX_54wVYE4

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Nhóm zalo của từng tổ sẽ gồm các thành viên trong tổ, BCS tổ hay gồm cả BCS ĐT?
  - Nếu bao gồm BCS ĐT thì BCS tổ này có được nhắn tin cho tổ khác không?
  - Nhóm zalo BCS gồm các thành viên BCS tổ hay cả BLĐ ĐT?
 • 2. PT dự thính thuộc nhóm PT mới của ĐT sẽ ở nhóm này trong thời gian bao lâu?
 • 3. Về việc thành lập trang trao đổi thắc mắc để mọi người chia sẻ, trao đổi các vướng mắc trong khi tu tập.
 • 4. Việc sám hối nên đăng lên facebook nhóm Sám hối, gửi bạch của CLB hay ở nhóm BĐH CLB?

10. Sách tấn BCS tinh tấn khi thấy mệt mỏi, và lười làm phận sự

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/GohdKY2MNTc

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Tấm lòng của Chư Phật, chư Bồ Tát đối với chúng sinh.
 • 2. Người làm phận sự nghĩ đến Chư Phật, Chư Bồ Tát thì chắc chắn sẽ vào địa vị bất thối chuyển.
 • 3. Niệm bất thiện: Người chưa phát tâm Bồ Đề niệm bất thiện là niệm hại chúng sinh, còn người phát tâm Bồ Đề thì niệm bất thiện là niệm chưa chịu giúp chúng sinh.
 • 4. Nếu ai lấy Chư Phật, Chư Bồ Tát làm tấm gương cho mình thì người đó sẽ phát sinh được những tư duy tích cực khiến vượt thoát tất cả chướng nạ, chướng ngại.
 • 5. BCS các ĐT cần đồng hành với TCHQ trong nguyện Bồ Đề, trong chí Bồ Đề thì mới mãi mãi trợ duyên cho nhau cho tới ngày thành Phật được.
 • 6. Người phát tâm Bồ Đề thì đông, nhưng người trụ ở tâm Bồ Đề thì rất ít.
 • 7. Chướng ngại Bồ Đề: Đa số vướng phải cái danh hoặc bản ngã cao.
 • 8. Muốn trở thành chỗ dựa cho chúng sinh phải vượt qua bản ngã của chính mình, không bị chướng ngại bởi bất kỳ ai: Bỏ qua lỗi lầm của mọi người, sống thật với chính mình: nói sai lầm của mình, của bạn, không đem chuyện của người này đi nói xấu với người khác, không làm tổn thương ai, chia rẽ ai, chỉ làm tốt đẹp lên các vấn đề, cảm nhận được hạnh phúc.
 • 9. CLB CV là CLB gieo hạt giống Bồ Đề.
 • 10. Ban lãnh đạo hoà hợp thì BCS sẽ dễ hoà hợp.
 • 11. Nghiêm khắc phấn đấu thực hành lục hoà.

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/dtRsqXJP8Ms

Mô tả nội dung chính:
 • Câu hỏi: Trong buổi tu tập có mười người, nếu hồi hướng công đức lục hòa buổi tu tập ngày hôm đó cho một người có khác hồi hướng cho mười người không?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Oua1ETN3ZBw

Mô tả nội dung chính:
 • Câu hỏi: Nhóm có 10 người đang tu tập theo an cư kiết hạ của Chư Tăng, muốn dành công đức tu tập của ba ngày để hồi hướng cho một gia đình bị nghiệp nặng, sau đó mới hồi hướng cho các gia đình còn lại. Như vậy công đức của cả 10 người hồi hướng cho một gia đình và công đức hồi hướng cho cả 10 gia đình thì có khác nhau về công đức không?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/QbweT0oU2i0

Mô tả nội dung chính:
 • Việc nói xấu sau lưng là Phạm giới sẽ nhận quả báo, kiếp sau sẽ bị đánh hội đồng.
 • Dù là đóng góp ý kiến nhỏ nhất cũng phải đưa lên CLB không được gạt bỏ đi.

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/FdToEujB0X0

Mô tả nội dung chính:
 • Việc thiện trong Phật Pháp là như thế nào?
 • Giới và công đức của việc giữ giới.

15. Phật tử CLB Cúc Vàng phải là người thật tu

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/NJvSfSLfMDg

Mô tả nội dung chính:
 • Giữ vững niệm quy y
 • Đức Phật dạy 4 cách chọn thầy

16. Mâu thuẫn đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/7zmKaXlny4A

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Họp để giải quyết mâu thuẫn trong ĐT, phải xin lên CLB và nói rõ mâu thuẫn, trình bày hết việc giải quyết đến đâu thì mới tránh được mâu thuẫn trong BCS và trong ĐT.
 • 2. Khi ĐT có mâu thuẫn nhỏ là đã phải đưa lên CLB giải quyết thì BCS không mất uy tín, tránh để trường hợp mâu thuẫn lớn rồi mới đưa lên CLB thì lúc đó BCS đã mất hết uy tín rồi.
 • 3. Tuyệt đối các ĐT không bao giờ được phép giải quyết một vấn đề mâu thuẫn đến lần thứ 3. Lần thứ 3 là phải đưa lên CLB.
 • 4. ĐTT phải là người có uy tín với ĐT, với CLB. Làm đúng chức danh, nhiệm vụ, làm đúng quy định thì sẽ có uy tín.
 • 5. Tâm nguyện của Sư Phụ là xây dựng tứ chúng lục hoà.

17. Nghe Pháp

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/IQyPZlcVx6Q

Mô tả nội dung chính:
 • 1. BLĐ phải nắm bắt sâu sắc đến hoàn cảnh của từng PT, chia sẻ các bài pháp liên quan đến từng thời điểm, hoàn cảnh của PT khi cần hiểu để tu tập. Gắn kết PT và BLĐ, hướng dẫn cho PT hiểu về pháp lục hoà, thực hành lục hoà, làm tăng trưởng tri kiến của PT.
 • 2. Khuyến thỉnh toàn bộ ĐT nghe các bài pháp trong 3 ngày sau đó sẽ tạo đường link trao đổi, bàn luận pháp.

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

24,114 lượt xem
29/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ